You Are Here: Home » Posts tagged with "GMI"

GMI จัดเสวนา “Digital Economy” มิติใหม่เศรษฐกิจไทย-การศึกษาไทย

GMI จัดเสวนา “Digital Economy” มิติใหม่เศรษฐกิจไทย-การศึกษาไทย

GMI จัดเสวนา “Digital Economy” มิติใหม่เศรษฐกิจไทย-การศึกษาไทย จากการที่ภาครัฐอยากผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิตอล...
GMI เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ M.B.A. และ M.Sc.

GMI เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ M.B.A. และ M.Sc.

GMI เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2557 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท...
GMI Open House วันที่ 8 มีนาคม 2557

GMI Open House วันที่ 8 มีนาคม 2557

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (GMI) ประกาศรับสมัครนักศึกษา...
© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook