You Are Here: Home » PR, What's Up » เอแบค เปิดมิติการเรียนรู้ New Normal ธุรกิจบริการสุขภาพ

เอแบค เปิดมิติการเรียนรู้ New Normal ธุรกิจบริการสุขภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

(Professional Certificate in Health Care Business Management)

สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทำให้อุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ กลายเป็นที่สนใจ และกลายเป็นธุรกิจดาวเด่นที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทว่าการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพ ในยุค New Normal ที่ผู้บริโภคมีรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจแบบอดีต และการให้บริการแบบเดิมๆ อาจไม่ตอบโจทย์ ไม่สามารถทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็น เพราะบริบทของการทำธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าในยุคโควิด มีเงื่อนไข อุปสรรค และซับซ้อนมากกว่าที่ผ่านมา

ล่าสุดเพื่อยกระดับองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ และพัฒนาบุคลากรด้านการบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด้านบริการสุขภาพของไทยประสบความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจ (เอแบค) ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจหลักสูตร นานาชาติ จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ (Professional Certificate in Health Care Business Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนการสอนสำหรับสหสาขาวิชาชีพ / ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารธุรกิจด้านบริการสุขภาพ สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน, คลินิกทั่วไป, คลินิกความงามและศัลยกรรมพลาสติก, ทันตกรรม, โรงพยาบาลสัตว์, ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) ขึ้นมา

ไฮไลท์ของหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพครบมิติ ทั้งในมุมของ Management, Financial, Organization Innovation and Transformation และ Data Informatics ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ในการวางกรอบยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการ ในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบันได้จริง

เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ทำงานและการทำธุรกิจทาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (เอแบค) จึงได้จัดงานแถลงข่าว “AU Open House 2020” ณ ABAC Professional Training Center อาคารเซน เวิลด์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งนักศึกษา กลุ่มคนทำงาน ตลอดจนเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในงานเปิดตัวหลักสูตรดังกล่าว ดร.ภัครา เรืองสิรเดโช ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารการจัดการด้านสุขภาพ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมเผยว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งประสบความสำเร็จทางธุรกิจออกมามากมาย ดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพนี้ คัดสรรและออกแบบมาอย่างดี ทุกท่านจะได้รับความรู้ในการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้จริง

นอกจากนี้คณะอาจารย์ และวิทยากรในหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ได้ร่วมกันกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการธุรกิจ Healthcare ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยองค์ ความรู้หลายด้านควบคู่กันไป

นพ.ดร.หยี ยิฏฐะสิริ

โดยทางด้าน นพ.ดร.หยี ยิฏฐะสิริ วิทยากร Healthcare Management กล่าวบนเวทีว่า ธุรกิจ Healthcare นอกจากความเชี่ยวชาญในด้านที่ให้บริการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ต้องรู้จักหลักในการบริหารคน บริหารเทคโนโลยี และบริหารการเงิน ให้สมดุล

ในขณะเดียวกัน อ.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน วิทยากร Healthcare Financial Management สะท้อนมุมของการวิเคราะห์ และการวางแผนการเงินของธุรกิจบริการสุขภาพในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องรู้จักลงทุนทางด้านเทคโนโลยีพัฒนาให้เข้ากับสังคมยุคดิจิทัล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย เช่น คิดคำนวนการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ใช้งานใช้ประโยชน์ได้แค่ไหน จุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน ระยะเวลาคุ้มทุนนานเท่าใด

ส่วน ดร.กิติกร ดาวพิเศษ วิทยากร Healthcare Innovation and Transformation เผยถึงการเตรียมพร้อมหลักสูตรว่าได้เตรียมประยุกต์ นำแนวความคิด Management Design ที่ได้สิทธิ์มาจากจากสวิตเซอร์แลนด์ มาเป็นหนึ่งในแนวทางการให้ความรู้ด้าน Organization Innovation and Transformation เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าของกิจการมองเห็นภาพรวม สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงองค์กร การทำงาน ร่วมถึงบุคลากรให้เหมาะกับสถาพของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช วิทยากร Healthcare Data Informatics เตรียมนำประสบการณ์ด้าน Big Data และ AI มาร่วมแบ่งปันกับผู้เรียนรู้โดยตรง โดยจะเน้นไปที่ การรับรู้, การทำความเข้าใจ, การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, การเก็บ, การค้นคืน, การสื่อสาร และรูปแบบการประมวลผลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพด้านต่างๆ

ผศ.ดร.กิตติ โพธิกิตติ

ทั้งนี้ในช่วงท้ายของงานฯ ผศ.ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตศึกษา และ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้กล่าวสรุปพร้อมย้ำถึงเป้าหมายใหญ่ของเอแบค คือ การมุ่งให้ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์นำไปใช้ในการทำธุรกิจได้จริง และเชื่อว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ จะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้คนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจบริการสุขภาพอย่างแท้จริง

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
(Professional Certificate in Health Care Business Management)

· เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียน on-site ณ ศูนย์การฝึกอบรมเอแบค ที่อาคารเซนเวิลด์ ทาวเวอร์ ชั้น 14
· เรียน Part – time
· เลือกเรียนออนไลน์ และในที่ตั้งของท่าน หรือทั้งสองแบบ
· เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย (ระยะเวลาการเรียน 15 ชมต่อรายวิชา)

  • Health Care Management
  • Health Care Financial Management
  • Health Care Innovation and Transformation
  • Health Care Data Information

· ระยะเวลาเรียนภายใน 1 เดือน หรือ แบบยืดหยุ่น 4 เดือน

พิเศษ!!! มหาวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้ 25 % ของค่าเล่าเรียน เหลือเพียง 8,000 บาท / รายวิชา จากปกติคอร์สละ 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 3004543-62 ต่อ 1244, 063 5935885
Email: gradadmission@au.edu
FB: abacgraduate
Line: @abacgrad

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook

 

 

 

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

 

 

 

биткоин-миксер

лучший биткоин миксер

как очистить крипту