You Are Here: Home » Article, MBA Knowledge, PR, What's Up » 4 สถาบันเรียนต่อ MBA ในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน AACSB

4 สถาบันเรียนต่อ MBA ในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน AACSB

4 สถาบันเรียนต่อ MBA ในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน AACSB

ก่อนหน้านี้ MBA NEWS THAILAND เคยนำเสนอเรื่องราวคร่าวๆ เกี่ยวกับ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ไปแล้วว่าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นถึงขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐานนี้ ทำไมสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำต่างๆถึงต้องการการรับรองมาตรฐานจาก AACSB รวมถึงการอัพเดทข้อมูลสถาบันการศึกษาในประเทศไทยว่าปัจจุบันมีที่ไหนบ้างที่ได้รับมาตรฐาน AACSB แล้ว เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ!

AACSB คืออะไร?

AACSB ย่อมาจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business คือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ซึ่งการรับรองมาตรฐานโดย AACSB จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าผู้ที่จบมาจากสถาบันเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับการจ้างงาน และโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกสูงมากยิ่งขึ้น

โดยการรับรองคุณภาพของ AACSB นอกจากจะเป็นการควบคุมในเรื่องของโปรแกรมหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพแล้วนั้น ยังมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อรับรองวิทยฐานะของสถาบัน ซึ่งคือการทบทวนภารกิจของสถาบัน คุณวุฒิของคณาจารย์ รวมถึงกระบวนการการประเมินผลและประเมินความคิดเห็นในเชิงลึก เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้

AACSB สำคัญต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันเรียนต่อ MBA มากน้อยแค่ไหน?

AACSB คือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก สถาบันที่ต้องการได้รับการรับรองจาก AACSB จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในระยะยาวเพื่อพัฒนาและรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพสูงที่สุดให้กับนักศึกษาในสถาบัน ดังนั้นการเลือกเรียนสถาบันที่ได้รับมาตรฐานจาก AACSB ย่อมเป็นตัวช่วยการันตีมาตรฐานระดับโลกของสถาบันนั้นๆ

กระบวนการขอรับรองมาตรฐานจาก AACSB

การที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยจะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB นั้นมีขั้นตอนที่เข้มงวดมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นจากคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในสถาบัน โดยขั้นตอนในกระบวนการขอรับรองวิทยฐานะจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสถาบันได้รับการรับรองระบบ AACSB แล้วจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยทีมงานจาก AACSB ในทุกๆ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่ได้เป็นเพียงแต่ “รักษา” ผลการรับรองของทางสถาบัน แต่สถาบันเหล่านั้นกำลังค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์กับสังคม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับนักศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต

วิธีในการพิจารณากระบวนการรับรองระบบมาตรฐาน AACSB

 • สถาบันการศึกษา และทีมงานจาก AACSB ต้องทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 • มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาจาก AACSB ให้ทำการควบคุมดูแลและคอยให้คำแนะนำให้สถาบันปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
 • ทีมงานตรวจสอบ (ประกอบด้วยนักวิชาการที่มีคุณวุฒิและผู้บริหารสถาบันการศึกษา) ทำการเข้าเยี่ยมชมการทำงานพร้อมทั้งประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษา ก่อนที่จะให้คำแนะนำและรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการของ AACSB เพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย
 • เมื่อผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากขั้นตอนดังกล่าว ทางสถาบันการศึกษาจะได้รับการรับรองระบบ AACSB สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • สถาบันการศึกษาจะได้รับการตรวจสอบมาตรฐานในทุก 5 ปีเพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์กับสังคมต่อไปตามมาตรฐานที่ได้รับ

ในปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และเราสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ยาก แต่การที่จะเลือกสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อนั้นควรใช้การ พิจารณาหลายๆปัจจัยนอกเหนือจากชื่อเสียงสถาบัน เช่น งบประมาณ เวลาเรียน หลักสูตร ฯลฯ เพราะการเรียนต่อ MBA เป็นการลงทุนทั้งเวลาและเงิน ดังนั้นสถาบันใดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB ที่มีหลักสูตรน่าสนใจและคณาจารย์ที่มีคุณภาพแล้วนั้น ย่อมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจต่อการตัดสินใจศึกษาต่อและพร้อมที่จะตอบโจทย์การศึกษาให้กับคุณได้อย่างคุ้มค่า

สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง AACSB ในปัจจุบัน

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 3. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง

 • http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/global-listing?F_Country=Thailand
 • http://bestbizschools.aacsb.edu/blog/november/what-is-aacsb-accreditation-anyway

แปลและเรียบเรียง : ดรัลพัชร์ จิวมงคลชัย

————————————————–

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook