You Are Here: Home » Asia, Inter, Scholarship » ทุนฟรี!! เรียนภาษาอังกฤษที่ฮ่องกง

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๓

(ด้านภาษาอังกฤษ)

ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16  – 31  ตุลาคม  2556

ทุนฟรี!! เรียนภาษาอังกฤษที่ฮ่องกง
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC) ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด (Education Studio Co.,Ltd., Thailand) ดำเนินการร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (The Oxford and Cambridge Society of Hong Kong) และสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์-บริดจ์  (Oxbridge Education and Publishing) จัดโครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติรุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2556 โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. สัญชาติไทย
 2. ต้องมีอายุระหว่าง 13 – 23 ปี (นับถึงวันเดินทาง)
 3. กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ   สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ)
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกาย และจิตใจ  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ  เช่น  โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน  เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 7. มีความสนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องเป็นต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ)

ประเภททุนการศึกษา

ทุนประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 89,000 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,335,000 บาท

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ 1 จะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตลอดทั้งโครงการ

ยกเว้น

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ทุนประเภทที่ 2  ทุนสมทบจำนวน 15 ทุน  มูลค่าทุนละ 64,500 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 967,500 บาท

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้จะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน  โดยผู้ที่ได้รับทุนประเภทนี้จะต้องชำระเงินสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24,500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครทุนการศึกษา จำนวน 240 บาท (ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้ จะได้รับการสนับสนุนเป็นบัตรของขวัญเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษในโอกาสหน้าต่อไป)

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org ด้วยตนเอง  โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุภายในเว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

ชั้น 29 อาคารดิออฟฟิศแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.  02-207-2529  อีเมล  contact@e-studio.co.th

Facebook : Estudiothailand

www.es-ilc.org / www.e-studio.co.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก!!!

——————————————-

ทุนการศึกษาทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook