มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ(MBA) ห้อง 118 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2226-4509 , 0-2613-2227-8 , 0-2623-5622 โทรสาร 0-2222-3834
อีเมล: mba@tu.ac.th | เว็บไซต์: http://www.mba.bus.tu.ac.th
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะและจะต้องไม่มี ชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ

2. ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานหลังจบปริญญาตรีถึงวันสุดท้ายของการสมัครสอบ

3. มีผลคะแนนสอบ SMART II ดูรายละเอียดที่ http://smart.bus.tu.ac.th (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) โดยคะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วนต้องสูงกว่า 100 คะแนน และคะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน

4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดที่ http://www.tu.ac.th/org/litu หรือคะแนน TOEFL,IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี )

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 260,800 บาท

ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ(MBA) ห้อง 118 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2226-4509 , 0-2613-2227-8 , 0-2623-5622 โทรสาร 0-2222-3834
อีเมล: mba@tu.ac.th | เว็บไซต์: http://www.mba.bus.tu.ac.th