มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
โทร. 032-594043 - 50 ต่อ 1140, 1145 หรือ 032-594028, 032-594031
Website : http://www.management.su.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร. 034-218788 - 9 หรือ 034-253910 - 7 ต่อ 2233
ตลิ่งชัน โทร. 02-8809942 - 3
รายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร : 0 2880 9942-3 และ 0 3421 8770,0 3424 3435 หรือสอบถามได้ที่
คุณจุฑามาศ เมฆนิติ หรือ คุณศรีสกุล พิทักษานุรัตน์ โทร. 0 3259 4031 หรือ 0 3259 4043-50 ต่อ 1140 หรือ 1145
Website: http://www.management.su.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน

1. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 7

2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

3. ต้องมีประสบการณ์หรือกำลังทำงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการจัดการ อาจจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสมและ สามารถที่จะศึกษาจนสำเร็จได้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ประมาณ 157,500 บาท ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่รวมค่าบำรุงสถานที่/อาหาร(เฉพาะกลุ่มเรียน:สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ โรงแรมดีลักษณ์ เพลส เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ)ประมาณ 12,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ศึกษาเป็นภาษาไทย เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ในระบบทวิภาค ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี จำนวน 39 หน่วยกิต

สถานที่เรียน
นครปฐม : ตึก 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

กรุงเทพฯ : สำนักงานอธิบดี ตลิ่งชัน ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร
การติดต่อสำนักงานคณะ / บัณฑิตมหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
โทร. 032-594043 - 50 ต่อ 1140, 1145 หรือ 032-594028, 032-594031
Website : http://www.management.su.ac.th/
บัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร. 034-218788 - 9 หรือ 034-253910 - 7 ต่อ 2233
ตลิ่งชัน โทร. 02-8809942 - 3