มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (สายตรง) 0-2938-7068 และ 0-2938-7058-65 ต่อ 245 โทรสาร 0-2938-7008

หน่วย รับสมัคร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
โทรศัพท์ 0-2938-7058 ต่อ 301,302
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ 9.00-18.00 น. วันอาทิตย์ 9.00-18.00 น.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration Program (M.B.A.)

 

ค่าใช้จ่ายประมาณ 160,000 บาท

 

จุดเด่นของหลักสูตร
หลัก สูตรปริญญาโท (MBA.) แห่ง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดตั้งมากว่า 10 ปี บัดนี้โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเดล คาร์เนกี้ ที่มีเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรระดับนานาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา จัดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง นวัตกรรม การสร้างภาวะผู้นำ และนักธุรกิจที่มีคุณธรรม ตลอดจนมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร

กลุ่มวิชาเลือก
- กลุ่มการจัดการการเงินและการธนาคาร
- กลุ่มการจัดการการตลาด
- กลุ่มการจัดการ
- กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- กลุ่มบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระยะเวลาการศึกษา
เปิดรับสมัคร 2 ภาคการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
- รับสมัครภาคเรียนที่ 1 เดือน มกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี
- รับสมัครภาคเรียนที่ 2 เดือน สิงหาคม-ตุลาคม ของทุกปี

มีให้เลือกเวลาเรียนได้
กลุ่มที่ 1 : เรียนวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. ( 3 วัน)
กลุ่มที่ 2 : เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.
กลุ่มที่ 3 : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.(รับผู้ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ,ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ)

สนใจติดต่อ 0-2938-7008, 0-2938-7058-65 ต่อ 245, 261
E-mail : mba@stjohn.ac.th
http://www.stjohn.ac.th/sju/mba/background.html