มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Graduate Sripatum University (Bangkhen) 61 Phaholyothin Rd., Jatujak, Bangkok 10900
Tel : (662) 579-1111, 561-2222 Ext : 1151-1153 Fax : 561-2222 Ext : 1159 E-mail : graduate@spu.ac.th
http://graduate.spu.ac.th/

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration Program)
ชื่อปริญญา : ไทย : ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ไทย : ชื่อย่อ : บธ.ม.
อังกฤษ : ชื่อเต็ม : Master of Business Administration
อังกฤษ : ชื่อย่อ : M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Intellectual M.B.A.) 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Intell 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอบ
2. สอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ctual M.B.A.)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ 4 ภาคเรียน 160,000 บาท
ภาคเรียนละ 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคค่ำ 5 ภาคเรียน 225,000 บาท
ภาคเรียนละ 45,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเสาร์-อาทิตย์ 5
ภาคเรียน 225,000 บาท
ภาคเรียนละ 45,000 บาท

 

ระยะเวลาการศึกษา (ภาคปกติ) หลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน ทั้งนี้ไม่เกิน 5 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-มกราคม
ภาคฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

(ภาคค่ำและเสาร์อาทิตย์) หลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 8 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-มกราคม
ภาคฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

จุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Intellectual M.B.A.)
1. หลักสูตรเปิดสอนหลากหลายกลุ่มวิชาให้เลือกโดยมีทั้งสิ้น 12 กลุ่มวิชา (โดยเฉพาะที่ได้รับการสนใจอย่างมากคือ กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน และกลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
2. เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาสำหรับภาคปกติ และ 5 ภาคการศึกษาสำหรับภาคค่ำและภาคเสาร์อาทิตย์
4. กระบวนการเรียนการสอนที่โดดเด่นแตกต่างมีเอกลักษณ์เพื่อสร้างนักธุรกิจที่เพียบพร้อมด้วยปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ดังนี้
• มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
• ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน
• กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักธุรกิจ นักบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ
• ดำเนินการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงทั้งในและนอกสถานประกอบการ และในสถานการณ์จำลอง
• เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำการวิจัยภาคสนาม โดยทำความร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคมไทย และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้พึ่งตนเองได้และสอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
• เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีความสามารถทั้งเรื่องการบริหาร การบัญชีและการเงิน กฏหมาย เทคโนโลยี จริยธรรมธุรกิจ และ ภาษาต่างประเทศและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
5. ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัย เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
6. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
7. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในกลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกต์และโซ่อุปทาน
8. สอนโดยคณาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มวิชาต่างๆ
9. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา
10. จัดเตรียม เอกสารประกอบการบรรยาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
11. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
12. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม สามารถบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579-1111 ต่อ 1150 - 1153 หรือ 2552
โทรสาร 0 2579-1111 ต่อ 1159, 2306
โทรศัพท์มือถือ 086 - 060 - 0600
E-mail : seb_spu@hotmail.com
2. ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Master of Business Administration Program in Electronic Commerce) 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอนด้านทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบไล่ได้คะแนนสะสมจากการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่าหากได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.5 ให้คณะ
กรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหรือ
3. เป็นหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

หลักฐานประกอบการสมัคร
- สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง (ไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

การรับเข้าศึกษา
1. พิจารณาจากผลการศึกษา
2. สอบสัมภาษณ์
3. พิจารณาจากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการทำงาน (สำหรับผู้ที่ไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจหรือปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ 4 ภาคเรียน 160,000 บาท
ภาคเรียนละ 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคค่ำ 5 ภาคเรียน 225,000 บาท
ภาคเรียนละ 45,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเสาร์-อาทิตย์ 5 ภาคเรียน 225,000 บาท
ภาคเรียนละ 45,000 บาท

ระยะเวลาการศึกษา
(ภาคปกติ) หลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน ทั้งนี้ไม่เกิน 5 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-มกราคม
ภาคฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

(ภาคค่ำและเสาร์อาทิตย์) หลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 8 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-มกราคม
ภาคฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

 

ติดต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579-1111 ต่อ 1150 - 1153 หรือ 2552
โทรสาร 0 2579-1111 ต่อ 1159, 2306
โทรศัพท์มือถือ 086 - 060 - 0600
E-mail : seb_spu@hotmail.com

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) Master of Business Administration Program in Retail and Franchise Business Management ) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่ใกล้เคียง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งภายใน หรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว กรณี ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ใกล้เคียง ต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ตามที่ กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดเปิดการสอน
ปีการศึกษา 2552
การคัดเลือกเข้าศึกษา
1. พิจารณาจากผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ประสบการณ์การทำงาน
3. สอบข้อเขียน
4. สอบสัมภาษณ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคเสาร์-อาทิตย์ 220,000 (6 ภาคเรียน)
- ภาคเรียนที่ 1-5 ภาคเรียนละ 38,000 บาท
- ภาคเรียนที่ 6 ภาคเรียนละ 30,000 บาท

 

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ และมีภาคฤดูร้อน หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี โดยแบ่งออกเป็น 6 ภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-มกราคม
ภาคฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579-1111 ต่อ 1150 - 1153 หรือ 2552
โทรสาร 0 2579-1111 ต่อ 1159, 2306
โทรศัพท์มือถือ 086 - 060 - 0600
E-mail : seb_spu@hotmail.com

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Sports and Entertainment Business 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอบ
2. สอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

 

ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 220,000 บาท
แบ่งชำระ 6 ภาค ภาคที่ 1-5 38,000 บาท
ภาคที่ 6 30,000 บาท

จุดเด่นของหลักสูตรและโอกาสทางวิชาชีพ
เป็นบูรณาการองค์ความรู้ (Integration of Knowledge Management) เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่ของบุคลากรในการปฏิบัติจริงใน การวางแผนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันให้สามารถวิเคราะห์และจัดการด้านการ เงิน มีความรู้ด้านประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ลิขสิทธิ์ สิทธิประโยชน์และการควบคุมสื่อต่างๆรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเพื่อให้ ทันกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และข้อค้นพบจากงานวิจัยจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง ของประเทศชาติต่อไป

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี โดยแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-มกราคม
ภาคฤดูร้อน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579-1111 ต่อ 1150 - 1153 หรือ 2552
โทรสาร 0 2579-1111 ต่อ 1159, 2306
โทรศัพท์มือถือ 086 - 060 - 0600
E-mail : seb_spu@hotmail.com