มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Business Administration Program in Business Administration
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.ม.
ชื่อเต็ม : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : M.B.A.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

โทรศัพท์ 0-2617-5854-8
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 5661– 5663
Email address : grad@rangsit.rsu.ac.th
Website >> http://www.rsu.ac.th/business/
Contact Us
>> คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, เมืองเอก ถนนพหลโยธิน. ปทุมธานี 12000
Tel: 0-2997-2200 ext. 1230, 1245, 1276 Fax. 0-2997-2200 ext. 1276

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ชั้น 7-8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2636-8383
โทรสาร. 0-2636-8390
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 09:00 - 17:00 น.

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
อาคารT.S.T. ชั้น 21
(หยุดวันจันทร์) ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-5853-8
โทรสาร. 0-2617-5859
อังคาร - ศุกร์
เวลา 09:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 09:00 - 17:00 น.

สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
(หยุดวันเสาร์อาทิตย์)
ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5508
จันทร์-ศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน

1. หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดก็ได้จากสถาบันการศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
* มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือเกรดเฉลี่ย 2.5 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
การสอบสัมภาษณ์

189,000 บาท

จุดเด่น
เปิดสอน 3 แขนงวิชา ดังนี้
1. แขนงการจัดการธุรกิจ (Business Management)
2. แขนงธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
3. แขนงการตลาด (Marketing)

ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ้งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน– ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน– มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เมษายน– พฤษภาคม

เวลาเรียน
วันอังคาร – วันศุกร์ นอกเวลาราชการ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันอาทิตย์ 9.00 – 16.30 น.
โดยนักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 18 เดือนหรือน้อยกว่า
* หลักสูตร MBA (เรียนที่ตึกสาทรธานี ) หรือ
http://www.sathorn.net/courses/34.html
* หลักสูตร MBA (เรียนที่ม.รังสิต เมืองเอก)
สถานที่เรียน
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21-22 อาคาร TST Tower เลขที่ 21 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร 10900

2. Executive MBA
บริหารธุรกิจ โครงการผู้บริหาร

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดก็ได้จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
* มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือเกรดเฉลี่ย 2.5 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
การสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 239,000 บาท

ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ้งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน– ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน– มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เมษายน– พฤษภาคม

เวลาและสถานที่เรียน
วันอาทิตย์
09:00-17:00 น.
ศูนย์ศึกษาสาทรธานี