มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส
(อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
โทรศัพท์ 0-2655-3700 (ถึง 03)
โทรสาร 0-2655-3699
e-mail: srisudac@nu.ac.th
www.nubkk.nu.ac.th

เปิดทำการ เวลา 08.30 - 21.00
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
- ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ประสบการณ์ในการทำงาน/ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ผลการสอบข้อเขียน
- ผลการสอบสัมภาษณ์

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าเล่าเรียนการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม (แบ่งชำระ 6 ภาคเรียน) 210,000 บาท
1.1 ค่าเรียนจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรรวม 43 หน่วยกิต
1.2 ค่าศึกษาดูงานในประเทศ (รายวิชา 801507 ภูมิภาคศึกษา)

2. ค่าธรรมเนียมอื่น
2.1 ค่าปฐมนิเทศ (เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า) 3,500 บาท
2.2 ค่าประกันอุบัติเหตุปีการศึกษาละ 500 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราเรียกเก็บรายครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
(เช่นค่าใบรับรองการศึกษา ค่าสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น)

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3.1 ค่าเอกสารและตำราเรียน (ตามแต่นิสิตประสงค์จะซื้อ)
3.2 ค่ากิจกรรมในห้องเรียน (ตามแต่นิสิตในห้องเรียนกำหนด)
3.3 ค่าทัศนศึกษาต่างประเทศ/ในประเทศ (ตามกิจกรรมที่นิสิตต้องการ) เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร
1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 4 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาเฉพาะวิชา
- กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
รวม 43 หน่วยกิต

เพิ่มเติม http://www.nubkk.nu.ac.th/mba_2.php

เวลาเรียน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตที่ต้องประกอบอาชีพ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้
โปรแกรมเรียนภาคปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

โปรแกรมเรียนภาคค่ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

โปรแกรมเรียนเสาร์ - อาทิตย์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 21.00 น.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส
(อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
โทรศัพท์ 0-2655-3700 (ถึง 03)
โทรสาร 0-2655-3699
e-mail: srisudac@nu.ac.th
www.nubkk.nu.ac.th