สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2727-3000 โทรสาร 0-2375-8798

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program
เว็บไซต์สถาบัน >> http://web.nida.ac.th/thai/web/

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
• R-MBA Program
• English MBA
• Flexible MBA
• Young MBA
• Executive MBA
• International MBA

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Regular MBA Program
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตร
ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)

กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
(รายละเอียดในข้อ ง. ข้อ 5 และ 6)
ง. หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดง ผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)
2. สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้
หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบันและมีเจ้าหน้าที่รับรอง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
5. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและ ประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 5 และ 6 ให้ส่งทางไปรษณีย์ ได้ ถึง วันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่
ครบถ้วนและหากได้รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

การรับสมัคร
การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบัน ที่ http://entrance.nida.ac.th

Admission Requirements
To apply, students must first satisfy the requirements of the Educational Services Division (see below). Qualified applicants must then pass the NIDA English proficiency exam and business aptitude exam. Qualified applicants can also use TOEFL and GMAT scores (taken within the last two years from the date of interview) in place of the NIDA exams as follows:
>>TOEFL score of at least 500 (paper-based test) or 213 (computer-based test) can be substituted for the score in English of 550.
>>GMAT score of at least 450 can be substituted for the score in business administration subject of 550.
Exam scores are not the sole determinants of whether or not a student will be accepted into the program. Qualified applicants who pass the NIDA exams, above, or are exempt, are selected based on their score from an interview (50%) and on their background (50%).The interview assesses an applicant’s personality, attitude, and readiness (preparation) for the program. An applicant’s achivements, academic record, and potential to advance to upper management is used for calculating the background score. (Note: Qualified applicants with a bachelor’s degree with honors in any field are exempt from taking the written exams. They only need to be interviewed.)
For admission to any of the MBA programs the student must :
1) satisfy the requirements of the NIDA Education Service Division (ESD)
a. have graduated or will graduate with at least a bachelor’s degree before studies commence (the degree must be from a government approved university).
b. submit a health certificate and meet or exceed a health condition and mental state specified by ESD.
2) satisfy individual MBA program requirements as specified by the program the applicant is applying to.

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 200 บาท / วิชา

ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาสามัญ
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือมิได้ลงทะเบียนเข้าเรียน
ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาสมทบ ๕,๐๐๐ บาท”

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี
Dual Major Option
Qualified students, i.e. students in good standing, have the option to pursue up to two majors. For example, students can major in both finance and marketing. An additional 9 credits, taken in the major field (major and elective courses), in addition to the general requirements, are required to obtain a dual-major MBA degree.

Graduate School of Business Administration (GSBA),
National Institute of Development Administration (NIDA)
8th Floor, Anekprasong Building
Seri-Thai Rd. Khlongchan, Bangkapi
Bangkok, 10240 Thailand

Tel: (662) 727-3933-39, 377-7889, 733-8030-9
Fax: (662) 374-3282, 375-3924
E-mail : nidamba@nida.ac.th This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Web site: http://mba.nida.ac.th/2009
Academic support staff Ms.Sirikul Srisumran Call. 02-7273936
e-mail : mailto:siriku.s@nida.ac.th

 

2. บริหารธุรกิจ(Flexible MBA) Qualifications
Students that apply to this program, in general, have at least 1 year of professional post-baccalaureate work-experience (at the date of application), or its equivalent. The bachelor’s degree must be from an accredited academic institution. Students must also be fluent in the Thai language.

Admission
Applicants that pass the NIDA GSBA written exam with questions in basic quantitative analysis (math skills), English proficiency, and business aptitude, are interviewed.(Qualified applicants with a bachelor’s degree with honors in any field are exempt from the exams.)
The interview assesses the applicant’s personality, attitude, and readiness (preparation) for the program. An applicant’s experience, professional and academic achievements, and potential to advance to upper management are used to determine the background score. Students are selected based on their scores from the interviews (30%) and on their backgrounds (70%)

ประมาณ 297,450 บาท
2 Years

Graduate School of Business Administration (GSBA),
National Institute of Development Administration (NIDA)
8th Floor, Anekprasong Building
Seri-Thai Rd. Khlongchan, Bangkapi
Bangkok, 10240 Thailand
Tel: (662) 727-3933-39, 377-7889, 733-8030-9
Fax: (662) 374-3282, 375-3924
E-mail : nidamba@nida.ac.th This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Web site: http://mba.nida.ac.th/2009
Academic support staff Miss.Kanchana Wongchun Call. 02-7273939
e-mail : kanchana@nida.ac.th

3. English MBA
Name of Degree
Full name : Master of Business Administration (English Program)
Abbreviated name: M.B.A. (English Program)
Application Information
Applicants must hold a Bachelor's Degree in any field from accredited academic
institutions, and possess an excellent scholastic record and background, or other evidencethat indicates an ability to satisfactorily perform in the program. Work experience is not required,but will be favorably evaluated in the application process.

Admission to the program requires written examinations and an interview. Written
examination consists of General Mathematics, English and Business Aptitude Tests.
Satisfactory scores on the Graduate Management Admission Test (GMAT) of 500 or higher and on the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) of 550 or higher can subtitle the written entrance examination. Native English speakers or applicants who have completed undergraduate studies in English-speaking countries are exempt from the TOEFL test.

Application Information and Fees
Fees
1. Application Fees
1.1 Application form
1.2 Examination fees
-Business aptitude 200 Baht
-English Proficiency Test 200 Baht
2. Tuition Fees*
2.1 The tuition fee for Thai students is 3,500 Baht per credit
2.2 The tuition fee for international students is 4,000 Baht per credit
3. Activity fees 30,000 Baht (includes cost of books)
4. Additional fee 7,200 Baht
Total course fee (approximately) 230,000 Baht for Thai students
Total course fee (approximately) 300,000 Baht for foreign students
* subject to change
Total cost to a Thai student is 230,000 Baht, which includes academic tuition, student activity and enrollment fees for the entire program.

 

2 Years
International Study Opportunities
Qualified English MBA students can participate in exchange programs with various
universities abroad. For example, the University of Antwerp in Belgium, and the University of Victoria in Victoria, Canada.

GSBA has agreements signed with 24 universities in countries around the globe, e.g. in Australia, Germany, China, Japan, and the US.
International learning experiences expand the English MBA students perspective of world class business education. Such programs also widen the students horizons by learning how business students in Europe or North America prepare for their move from the classroom to the workplace.
Students that want to study abroad may pursue an exchange program or other study abroad options.
Students that have a desire to study outside of Thailand must prepare far in advance(preferably by the end of their first semester) and plan to go abroad in their final semester

 

Graduate School of Business Administration (GSBA),
National Institute of Development Administration (NIDA)
8th Floor, Anekprasong Building
Seri-Thai Rd. Khlongchan, Bangkapi
Bangkok, 10240 Thailand

Tel: (662) 727-3933-39, 377-7889, 733-8030-9
Fax: (662) 374-3282, 375-3924
E-mail: English Program MBA
Web site: http://www.nida.ac.th/en/mba
Course Descriptions
Academic support staff Miss.Intira Jedsadapitak Call. 02-7273937
email : mailto:innrayray@yahoo.com

4. YOUNG EXCLUTIVE MBA Qualifications
Students in this program have at least 3 years of professional post-baccalaureate work-experience, a bachelor’s degree from an accredited academic institution, and are fluent in the Thai language.

Selection procedure
Qualified applicants must pass written exams that cover basic quantitative analysis, English language proficiency, and business aptitude. (Qualified applicants with a GPA higher than 3.00 are exempt from the written exams.)
Applicants that pass the NIDA written exams, and exam exempted applicants, are interviewed. Scoring breakdown: interview (30%), and background and achievements (70%). The interview assesses personality, attitude, and readiness (preparation) for the program. An applicant’s experience, past professional and academic achievements, and potential to advance to upper management are used for the background score.

 

ประมาณ 387,450 บาท

2 Years

Academic support staff Miss.Somsri Polpanichjaroen Call. 02-7273934
e-mail : mailto:somsri.p@nida.ac.th

5. EXCLUTIVE MBA

Qualifications
Generally, students that intend on applying to this program have worked in their professions for 10 years or more after having earned their Bachelor’s degree or its equivalent from an accredited academic institution, are at least 33 years old, are at the managerial level or above, and are fluent in the Thai language.

Selection procedure
Qualified applicants are selected based on their backgrounds (50%) and scores from interviews (50%). The interview assesses personality, attitude, and readiness for the program. An applicant’s experience, professional and academic achievement constitute the background score.

ประมาณ 466,500 บาท

2 Years

Academic support staff Miss.Somsri Polpanicharoen Call. 02-7273934
e-mail : somsri.p@nida.ac.th

6. International MBA

Admissions
Applicants must take the written examination, which consists of the General Mathematics Test, Business Attitude Test and English proficiency Test. Applicants who have taken the TOEFL test with the minimum score of 550 and the GMAT test with the minimum score of 510 are not required to take the written examination. Native English speaking applicants who have completed undergraduate studies in a country where English is the native language are exempt from the TOEFL test.

Qualifications of Applicants
Applicants must hold a Bachelor's Degree in any field from accredited institutions. Work experience is not required.

Examination fee
- Applicants from within Thailand
Paid at NIDA 1,200 Baht
Paid by mail 1,220 Baht

- Applicants outside of Thailand
Transfer 30 US dollars to:
NIDA International MBA Program
Acct. # 040-2-24040-9
Thai Farmers Bank Public Co. Ltd.
Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
SWIFT Code: TFBSTHBK
2. Tuition Fees * 399,000 Baht
3. Activity fees * *90,000 Baht
4. Additional fee 7,700 Baht
Total course fee (approximately) 496,700 Baht
* The school reserves its right to adjust the fees above
* * The amount set out above for activity fees are corporate fees which include seminars and the study tour aboard in the second academic year.

2 Years

Course Structure
Students must complete 36 credit hours of course work plus 6 credit hours of business project for a total of 42 credits before taking the comprehensive examinations. Program of study is normally as follows:

Short period study aboard
One of the business elective courses or Asia-Pacific Business Project can be done at a university in the Asia-Pacific region with which GSBA has formed a strategic partnership with. (The school will cover the tuition fee. However, students are responsible for airfare, room and board, and living expenses.)
Study timetable
Class will normally be held during the weekend.

Contact information :
Graduate School of Business Administration,
National Institute of Development Administration (NIDA)
8th Floor, Anekprasong Building
118 Seri-thai Rd. Klongjan, Bangkapi
Bangkok, 10240 Thailand
Tel: (662) 727-3000
Direct: (662) 727-3988 (Khun Aun) or 727-3982 (John)
Fax: (662) 374-3282, 375-3924
E-mail : intermba@nida.ac.th This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Web site: http://mba.nida.ac.th/