มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( Main Campus )
ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
โทรศัพท์ 0-2988-3655 ต่อ 2128 , 0-2988-3666
http://www.mba.mut.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคารวานิช 2 ชั้น 9
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร.0-2655-3181-7 โทรสาร.0-2655-3188

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ
รับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ กพ. รับรอง
ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานเกิน 5 ปี สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว (โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน) ::.
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด.
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด.
- สำเนาหลักฐานทางการศึกษา หรือ Transcript 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ 1 นิ้ว 3 รูป.
- ใบรับรองการทำงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
- หมายเหตุ ผู้ที่จบปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง จะต้องเตรียมหลักฐานการศึกษา (ใบ รบ.) ของ ปวท หรือ ปวส จำนวน 1 ชุด

ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 140,000 บาท
**** ไม่รวมวิชาเตรียมความพร้อม

ตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลา 2 ปี

จุดเด่น
- ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงาน กพ.
- มหาวิทยาลัยวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับดีมาก อันดับ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )
- เลือกสถานที่เรียนได้ 2 แห่ง ณ อาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หรือ หนองจอก ( ถ.เชื่อมสัมพันธ์ )
- เดินทางสะดวก ใกล้ BTS ชิดลมและท่าเรือวิทยุ
- หนึ่งใน THE BEST MBA SCHOOL จัดอันดับโดย ASIA WEEK ในปี ค.ศ. 2000
- เครือข่ายศิษย์เก่านักบริหารมรทุกสาขาอาชีพมากกว่า 30 รุ่น
- หลักสูตรคุณภาพโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณืจากทั้งภาครัฐและเอกชน
- เวลาเรียนลงตัว เลือกได้
หลักสูตรภาคค่ำ วันธรรมดา ( เรียน 2 วันต่อสัปดาห์ : 18.00 – 21.00 น. )
หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์ ( เรียน 1 วัน )

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
เนื้อหาทันสมัย ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ มีความหลากหลายให้เลือกศึกษาตามความสนใจ เพื่อความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ดังนี้
1. การจัดการ ( Management )
2. การตลาด ( Marketing )
3. การเงินและการธนาคาร ( Finance and Banking )
4. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business )
5. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( Information and communication Technology Management )


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคารวานิช 2 ชั้น 9
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร.0-2655-3181-7 โทรสาร.0-2655-3188

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
โทรศัพท์ 0-2988-3655 , 0-2988-3666