มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
Mailling Address

The Graduate School
Bangkok University
Rama 4 Road
Klong-Toey, Bangkok 10110
Thailand

Phone: +660 2350 3608,
+660 2350 3609 (Direct Lines)
+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627
Fax: +660 2350 3668

e-mail: graduate@bu.ac.th
Website: http://graduateschool.bu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://ba.bu.ac.th//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA )

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน
2. มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง โดยผลการสอบ ให้มีอายุใช้ได้ 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครสอบ ดังนี้

   TOEFL Paper - Based ที่ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ
   TOEFL Computer Based ที่ระดับ 173 คะแนน ขึ้นไป หรือ
   TOEFL Internet Based ที่ระดับ 61 คะแนน ขึ้นไป หรือ
   TOEFL- ITP บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ
   IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนน ขึ้นไป หรือ สอบผ่านตามเกณฑ์ผ่านของการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลภายนอกที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร Admission Criteria

A Bachelor's degree in any field, preferably with at least 1 year's work experience.
Prospective students with no work experience should have a Bachelor's degree with a GPA of 3.00 and above.
TOEFL 550 (or equivalent), IELTs 6.0, or pass the English proficiency test set by the MBA program.
Recommendations from two unrelated persons (one from the current employer, former employer or supervisor).
Pass the interview and the Business English Writing test.

Students who have graduated from an international program which uses English as a medium of instruction are exempted from the English proficiency test requirement.

Tuition Fees

Admission fee

2,500 Baht

TOEFL Test fee

1,000 Baht

Registration fee

1,000 Baht

Tuition fees

5,000 Baht / Credit

Administration fees

12,000 Baht / Trimester

Approximate total cost per graduate student

371,000 Baht ($US 10,911.76)

Note:

* Fees include tuition fees for non-credit courses and for all textbooks.
* The fees are subject to change at MUIC's discretion without prior notice.
* Currency exchange rate : Thai Baht 34 = $US 1. (as at 7 September 2009)

Academic System

- Trimester system
- Credits

The number of credits assigned to each subject is
determined as follows:

- The lecture or discussion consuming 12 hours
per semester is equal to 1 credit hour.
- The thesis or thematic paper consuming 36 hours
per semester is equal to 1 credit hour.

Language

English is used in classes and for thesis or thematic papers.
Duration of Study

The duration of study must take no less than 6 trimesters
and no more than 5 academic years.

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ
( วิทยาลัยนานาชาติ )

International Program
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ)
บธ.ม. (การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ)

๑. สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน
   ๑.๑ สำเร็จปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
   ๑.๒ มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
   ๑.๓ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑ ป
   ๑.๔ สอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน (โดยได้คะแนนในส่วนการเขียน ๖.๐)
   ๑.๕ หนังสือรับรอง ๒ ฉบับ จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดย ๑ ฉบับเป็นหนังสือ รับรองจากผู้บังคับบัญชา

๒. สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
   ๒.๑ สำเร็จปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
   ๒.๒ มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
   ๒.๓ สอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน (โดยได้คะแนนในส่วนการเขียน ๖.๐)
   ๒.๔ หนังสือรับรอง ๒ ฉบับ จากอดีตอาจารย์ที่ปรึกษา

๓. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจะได้รับยกเว้น คุณสมบัติในข้อ ๑.๔ และข้อ ๒.๓

Tuition Fees

Admission fee

2,500 Baht

TOEFL Test fee

1,000 Baht

Registration fee

1,000 Baht

Tuition fees

5,000 Baht / Credit

Administration fees

12,000 Baht / Trimester

Approximate total cost per graduate student

371,000 Baht ($US 10,911.76)

Note:

* Fees include tuition fees for non-credit courses and for all textbooks.
* The fees are subject to change at MUIC's discretion without prior notice.
* Currency exchange rate : Thai Baht 34 = $US 1. (as at 7 September 2009)

Academic System

- Trimester system
- Credits

The number of credits assigned to each subject is
determined as follows:

- The lecture or discussion consuming 12 hours
per semester is equal to 1 credit hour.
- The thesis or thematic paper consuming 36
hours per semester is equal to 1 credit hour.

Language

English is used in classes and for thesis or thematic papers.
Duration of Study

The duration of study must take no less than 6 trimesters
and no more than 5 academic years.

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล