วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4140-3 โทรสาร 0-2677-4145
อี-เมล์ mbakku@gmail.com เว็บไซต์ www.mbakku.com

ชื่อหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)

Young Executive MBA

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
  Executive MBA
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • มีประสบการณ์ในการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

Young Executive MBA
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 218,000 บาท

Executive MBA
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 272,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่รวม

 • การลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน(สูงสุด 9 หน่วย)
 • สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 • ค่าสอบประมวลผลความรู้
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษา จะจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโปรแกรมชุดวิชา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

- โปรแกรมชุดวิชาที่หนึ่งและสี่ มิถุนายน – สิงหาคม
- โปรแกรมชุดวิชาที่สองและห้า ตุลาคม – ธันวาคม
- โปรแกรมชุดวิชาที่สามและหก กุมภาพันธ์ – เมษายน
- เวลาเรียน

 • Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา เวลา 18.00-21.30 น.
 • Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
 • Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา เวลา 18.00-21.30 น.
 • Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 25 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4140-3
โทรสาร 0-2677-4145
อี-เมล์ mbakku@gmail.com เว็บไซต์ www.mbakku.com