มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-6300 แฟกส์ 02-3126237
18/18, Bangna-Trad Road, k.m.18, Bangplee District, Samut Prakarn, 10540, Thailand.
Tel: (662)3126300 (80 auto lines) Fax: (662)3126237

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA ) 1. สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. ผู้มีประสบการณ์การทำงาน หรือผู้มีความพร้อมใน การศึกษาและมีความคิดก้าวหน้าสร้างสรรค์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการคัดเลือก
โครงการปกติ
สอบข้อเขียน ในรายวิชาต่อไปนี้
• ภาษาอังกฤษ
• ความรู้ทั่วไปเชิงธุรกิจ
• ความสามารถในเชิงวิเคราะห์
สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาความรู้ ความตั้งใจ การอุทิศเวลา ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติพิเศษด้านอื่น ๆ

โครงการพิเศษ
สำหรับผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการ M.B.A. ได้ตลอดทั้งปี “โดยการสอบสัมภาษณ์เพียง อย่างเดียว”
เกณฑ์การคัดเลือก การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และการตัดสินผลการคัดเลือก อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 

    Office of the registrar, Huachiew Chalermprakiet University,
18/18 Bangna-trad RD., K.M. 18, Bangplee Samutprakarn 10540
- admission@hcu.ac.th
http://grad.hcu.ac.th/02-01.htm

 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA )เน้นธุรกิจจีน 1. สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. ผู้มีประสบการณ์การทำงาน หรือผู้มีความพร้อมใน การศึกษาและมีความคิดก้าวหน้าสร้างสรรค์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการคัดเลือก
โครงการปกติ
สอบข้อเขียน ในรายวิชาต่อไปนี้
• ภาษาอังกฤษ
• ความรู้ทั่วไปเชิงธุรกิจ
• ความสามารถในเชิงวิเคราะห์
สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาความรู้ ความตั้งใจ การอุทิศเวลา ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติพิเศษด้านอื่น ๆ

โครงการพิเศษ
สำหรับผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการ M.B.A. ได้ตลอดทั้งปี “โดยการสอบสัมภาษณ์เพียง อย่างเดียว”
เกณฑ์การคัดเลือก การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และการตัดสินผลการคัดเลือก อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก