มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทร. 02-954-7300-29 ต่อ 339, 592
โทรสาร. 02 591-3153
E-mail : mba@dpu.ac.th
http://www.dpu.ac.th/graduate/mba/

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
• สำหรับผู้ที่เลือกศึกษาในสาขาวิชาเอกการบัญชี จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
• คุณสมบัติอื่นๆที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือกใช้วิธีการสมัคร - คัดเลือกแบบสากล โดยการพิจารณาเอกสารการสมัครเป็นสำคัญ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(โดยประมาณ) 160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย/ภาค (โดยประมาณ) 40,000 บาท

 

ระยะเวลาทั้งหมดในการศึกษา 2 ปี
เวลาเรียน

บริหารธุรกิจ
ภาคค่ำ
เรียนวันอังคาร – วันเสาร์
เวลา 18.00 – 21.00 น.

ภาคพิเศษ
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์
(เฉพาะวิชาเอกการตลาด
และการจัดการ)

ติดต่อสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทร. 02-954-7300-29 ต่อ 339, 592
โทรสาร. 02 591-3153
E-mail : mba@dpu.ac.th