คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
อี-เมล์ accmba@acc.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร (MBA.-Executive) - รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 8 ปี 
(สามารถนับรวมประสบการณ์ทำงาน"เต็มเวลา"ก่อนจบปริญญาตรีได้)
- อายุ 30 ปีขึ้นไป มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือเป็นเจ้าของกิจการ
- ต้องมีผลคะแนนสอบ CUTEP มากกว่า 45 คะแนน
- ผู้ที่สนใจ โปรดเตรียมเอกสารการรับสมัครล่วงหน้า เพื่อความพร้อมในช่วงที่หลักสูตรมีการรับสมัคร
การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
> ความพร้อมในการศึกษา
> ประสบการณ์การทำงาน
> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
> บุคลิกภาพ
> ตำแหน่งการทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

 

ภาคเรียนละ / บาท

ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท

ค่าเทอม *

19,000

7,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษ **

70,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์

2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ CU-TEP

400 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

ประมาณ 500,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น
** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน,อาหาร,ของว่าง

- การเรียนการสอนจะเป็นเวลานอกเวลาราชการ (เย็นวันศุกร์ และเสาร์เต็มวัน)
หมายเหตุ : อาจจะมีการเรียนเพิ่มวันอาทิตย์หรือเย็นวันธรรมดาในบางวิชา ขึ้นอยู่กับผู้สอนกำหนด
- รุ่นละประมาณ 50 - 60 คน 
- ใช้เวลาเรียน 2ปีครึ่ง ตลอดหลักสูตรฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=3
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหารระดับต้น (MBA.-Young Executive)

> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง (ไม่จำกัดสาขา)
> มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี นับหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
> ประสบการณ์การทำงาน เริ่มนับถึงวันแรกของการรับสมัครสอบสัมภาษณ์
> มีผลคะแนน CU-TEP และ CU-BEST ที่ยังไม่หมดอายุ
(ต้องสอบเก็บคะแนนไว้ก่อนถึงกำหนดรับสมัครสอบสัมภาษณ์ที่หลักสูตรฯ)
> สามารถใช้ผลสอบ Toefl หรือ Ielts ยื่นแทน CU-TEP ได้
> ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
-> ความพร้อมในการศึกษา
-> ประสบการณ์การทำงาน
-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
-> บุคลิกภาพ

 

ภาคเรียนละ / บาท

ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท

ค่าเทอม *

19,000

7,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษ **

30,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์

1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

ประมาณ 300,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น
** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

- การเรียนการสอนอยู่ในเวลาราชการ (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำงาน)
วันที่มีการเรียนการสอน ขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละเทอม
- ประมาณ 50 คน แบ่งเป็น
- แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) จำนวนรุ่นละ 10 คน
- แผน ข. (ทำรายงานค้นคว้าอิสระ) จำนวนรุ่นละ 100 คน
- ใช้เวลาเรียน 2 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=2
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-ภาคปกติ (MBA.-Regular)

[หลักสูตรเฉพาะแผน ก.]
> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง (ไม่จำกัดสาขา)
> มีผลคะแนน CU-TEP ที่ผ่านเกณท์ขั้นต่ำและมีผลคะแนน CU-BEST 
(ต้องสอบเก็บคะแนนไว้ก่อนถึงกำหนดรับสมัครสอบสัมภาษณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย) 

> ไม่จำกัดอายุ
> ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
> สำหรับการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้นไป ไม่มีการสอบพื้นฐานการ

[หลักสูตรเฉพาะแผน ข.]
> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง (ไม่จำกัดสาขา)
ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
> มีผลคะแนน CU-TEP ที่ผ่านเกณท์ขั้นต่ำและมีผลคะแนน CU-BEST 
(ต้องสอบเก็บคะแนนไว้ก่อนถึงกำหนดรับสมัครสอบสัมภาษณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย) 

> ไม่จำกัดอายุ
> ประสบการณ์การทำงาน (นับจากวันที่จบการศึกษาที่ระบุใน Transcript
ถึงวันที่ 1 ต.ค. ของปีที่สมัครสัมภาษณ์) 

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
-> ความพร้อมในการศึกษา
-> ประสบการณ์การทำงาน
-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
-> บุคลิกภาพ

ค่าเล่าเรียนเทอมละ 19,000 บาท / เทอม
ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท /เทอม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิชาปรับพื้นฐาน 5,000 บาท
ตลอดหลักสูตรฯ ประมาณ 100,000 บาท
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร
หลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ กองทัพอากาศ นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรจึงสามารถศึกษาทฤษฏีและหลักการทางด้านบริหาร ธุรกิจ พร้อมกับเรียนวิชาเลือกและฝึกปฏิบัติการทางด้านการบินกับกองทัพอากาศ โดย เรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การเรียนการสอนในวันศุกร์ตอนเย็น ( 18.00-21.00 น.) เสาร์หรืออาทิตย์ ( 9.00-16.00 น.)
- รับสมัครรุ่นละประมาณ 50 คน
- ใช้เวลาเรียนขั้นต่ำ 2 ปี
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน แต่ละภาคการศึกษามีเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลา 8 สัปดาห์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=2
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการการบิน (MBA-Aviation Management) 1. รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลังจบปริญญาตรี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน
หลังจากวันที่ระบุใน Transcript จนถึงวันแรกของการรับสมัคร
(ไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ทำงานด้านการบินมาก่อน )
2. มีผลคะแนนสอบ CU-TEP ขั้นต่ำ 50 
มีผลคะแนน CU-BEST ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนขั้นต่ำ
3. ผู้สมัครจะต้องไม่มีพันธะสัญญากับหน่วยงานในสังกัดในเรื่องการขอศึกษาต่อในต่างประเทศ
หรือได้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อในสถาบันอื่นหรือในต่างประเทศ ที่จะทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้
การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
-> ความพร้อมในการศึกษา
-> ประสบการณ์การทำงาน
-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
-> บุคลิกภาพ

 

ภาคเรียนละ / บาท

ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท

ค่าเทอม *

19,000

7,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษ **

50,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์

1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

ประมาณ 300,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น
** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

- Class period on workdays evening ( between Mon-Fri )
- Class time 6 - 9 pm
- around 50 persons per class
(เวลาเรียนที่ระบุ หมายถึงผู้เรียนควรจะมีเวลาว่างและสามารถมาเรียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด
เช่น เวลาเรียนเย็นธรรมดา แสดงว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถมาเรียนได้ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ถึงเย็นวันศุกร์โดยไม่ คำนึงว่าจะเรียนสัปดาห์ละกี่วัน)
Students must take 6-week pre – MBA courses prior to the first semester of the MBA program.
The pre-MBA courses consist of Financial Accounting, Intensive English and Business Communication.
During the first year of MBA program, student will study core courses covering principles of business functions and analytical tools.
After completing most of the core courses in the first year, student will choose elective courses in the areas of interest during the second year. In the final semester, student must take the integrated course of Strategic Management and work on a special project as an independent study


Core courses

27

credit hours

Elective courses

18

credit hours

Independent study

 3

credit hours

Total

48

credit hours

After completing 48 credits of required courses, student must take comprehensive examination.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข้อมูลเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=9
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-โปรแกรมภาษาอังกฤษ(MBA English Program)

+ Applicants must hold a bachelor degree in any field of study from a local or overseas educational institution recognized by the Commission on Higher Education.
+ Applicants must have at least 1 year of work experience after the receipt of bachelor degree.
+ Applicants must take CU-TEP and CU-BEST (English Version) examinations and receive at least the minimal scores required before applying.
+ CU-TEP examination may be exempt for English Native Speaker
Applicant must have 2 score- test result of :

   1.) CU-TEP at minimum score 70 (TOEFL score equal to CU-TEP or IELTS score  
        can replace CU-TEP score) taken  no longer than two years till application date. 
        CU-TEP examination may be exempt in case of English Native Speaker

   2.) A copy of CU-BEST (English Version)    
        taken no longer than two years till application date
        (Start from Academic Year 2009,GMAT score  can be replaced) 
 
After period of application, MBA Program will select applicants by ranking from Top of CU-BEST score amount 100-150 persons to announce for submit application fee and send application document.

Fee

Thai Student

Overseas Student

Tuition

19,000

76,000

Summer Tuition

7,000

45,000

Education Fee

30,000

30,000

Summer Education fee

20,000

20,000

Fee Charged for Foundation courses

15,000

15,000

Approximate Total Cost

 300,000

580,000 

Baht Rate

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

- Class period on workdays evening ( between Mon-Fri )
- Class time 6 - 9 pm
- around 50 persons per class
(เวลาเรียนที่ระบุ หมายถึงผู้เรียนควรจะมีเวลาว่างและสามารถมาเรียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด
เช่น เวลาเรียนเย็นธรรมดา แสดงว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถมาเรียนได้ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ถึงเย็นวันศุกร์โดยไม่ คำนึงว่าจะเรียนสัปดาห์ละกี่วัน)
Students must take 6-week pre – MBA courses prior to the first semester of the MBA program.
The pre-MBA courses consist of Financial Accounting, Intensive English and Business Communication.
During the first year of MBA program, student will study core courses covering principles of business functions and analytical tools.
After completing most of the core courses in the first year, student will choose elective courses in the areas of interest during
the second year. In the final semester, student must take the integrated course of Strategic Management and work on a special
project as an independent study    


Core courses

27

credit hours

Elective courses

18

credit hours

Independent study

 3

credit hours

Total

48

credit hours

After completing 48 credits of required courses, student must take comprehensive examination.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข้อมูลเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=10
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ (MBA-Hospital and Healthcare Management) -รับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-มีประสบการณ์ทำงานงานอย่างน้อย 3 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (นับจากวันที่จบการศึกษาที่ระบุในTranscriptจนถึงวันแรกของการรับสมัคร)
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และโรงพยาบาลมาก่อนการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :
-> ความพร้อมในการศึกษา
-> ประสบการณ์การทำงาน
-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
-> บุคลิกภาพ

 

ภาคเรียนละ / บาท

ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท

ค่าเทอม *

19,000

7,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษ **

50,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน

15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์

1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

ประมาณ 400,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น
** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

- การเรียนการสอนในวัน เสาร์-อาทิตย์
- ใช้เวลาเรียน ขั้นต่ำ 2 ปี
- จำนวนนิสิตรุ่นละ 50 คน
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
แต่ละภาคการศึกษามีเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลา 8 สัปดาห์
ภาษาที่ใช้ในการเรียน
เรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ห้องปฏิบัติการ
ห้อง Management Cockpit ห้องปฏิบัติการทางการเงิน และศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่ทันสมัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=11