มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
- ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ประสบการณ์ในการทำงาน/ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ผลการสอบข้อเขียน
- ผลการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ประมาณ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

หลักสูตรแผน ก.
มีวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตจากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และมีทุนให้สำหรับทำวิทยานิพนธ์

หลักสูตรแผน ข.
ไม่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตจากการค้นคว้าแบบอิสระ 3 หน่วยกิต และจะต้องสอบผ่านวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชาบังคับ 8 กระบวนวิชา กระบวนวิชาเลือก 4 กระบวนวิชา จากวิชาเลือกทั้งหมด 33 กระบวนวิชา กระบวนวิชาบังคับเรียนทั้งแผน ก. และแผน ข. ดังนี้

1. การบัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุม
2. การจัดการด้านการเงิน
3. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
4. การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
5. การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การวิจัยทางธุรกิจ
7. การจัดการเชิงกลยุทธ์
8. การจัดการด้านการตลาด 
ระบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และอาทิตย์ ตามโครงสร้างหลักสูตร
ใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลา 15 สัปดาห์

งานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 053-942111
Website

http://www.ba.cmu.ac.th/mis/masterdegree/mba/
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร : 053-942105,053-942113 แฟกซ์ : 053-892201
e-mail : accba@chiangmai.ac.th