วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 0-3839-2018-20 โทรสาร: 0-3839-2024
Copyright @ 2002 GSC Burapha University Thailand
E-mail : webmaster@ex-mba.edu , edu@ex-mba.edu

ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357 Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html

หลักสูตรที่เปิดสอน

เรียนเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.
• Ex-MBA
• Accounting
• International MBA
• International Business MBA
• Marketing
• Entrepreneurship
• Public Management

เรียนเย็นจันทร์-ศุกร์ 18.00 - 21.30 น.
• Y-MBA

MBA ภาคปกติ เรียน
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

 

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. Y-MBA 1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
2.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ แนบมากับใบสมัครหรือมีธุรกิจส่วนตัว
3.มีอายุ 22 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร
4.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

*การสอบเข้าโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย และค่าสมัครสอบ 500 บาท
2. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
- ค่าใบสมัคร 300 บาท
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท

***การคัดเลือกพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 50,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 45,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 40,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 30,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 30,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
195,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจะรวมสิ่งต่างๆดังนี้
1. ค่าเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
2. ค่าเอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย (ยกเว้นหนังสือ)
3. เสื้อสูทพิธีการ
4. ค่าบริการ Internet และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
5. ค่าบริการห้องสมุด
6. กระเป๋าเอกสาร
7. อาหาร และชา/กาแฟ

***วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ***

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี

วันและเวลาเรียน
เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 18.30-21.30 น.

ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357
Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html

2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (MBA-Marketing) 1.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2540 และการศึกษาภาคพิเศษขั้นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2540 (ข้อ5)
2.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
3.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์พิจารณา และเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
4.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยและค่าสมัครสอบ จำนวน 600 บาท
2. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราขการ จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
6. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
- ค่าใบสมัคร 400 บาท
- ค่าสมัครสอบ 600 บาท

***การคัดเลือกพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 60,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 50,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
290,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจะรวมสิ่งต่างๆดังนี้
1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
2. ค่าหนังสือตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. ค่าอาหาร และอาหารว่าง ในวันที่มีการสอน
4. การสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัย
5. ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
6. กระเป๋าเอกสารและเสื้อสูทสปอร์ต
7. ค่าศึกษาดูงาน 9,000 บาท

***วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี

MBA ภาคปกติ เรียน
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ภาคพิเศษ
เรียนเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.

ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357
Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html

3. MBA-สาขาวิชาการประกอบการ ( MBA- Entrepreneurship ) 1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป จนถึงวันรับสมัคร
3.ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร หรือมีใบรับรองจาก สภาอุตสาหกรรม หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาและสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
4.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยและค่าสมัครสอบ จำนวน 600 บาท
2. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราขการ จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
6. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
- ค่าใบสมัคร 400 บาท
- ค่าสมัครสอบ 600 บาท

***การคัดเลือกพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 60,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 50,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
290,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจะรวมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่าเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
2. ค่าหนังสือ ตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. ค่าสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ, ระเบียบวิธีวิจัย และอื่น ๆ
4. ค่าบริการ Internet และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
5. ค่าบริการห้องสมุด
6. อาหารกลางวันและอาหารว่าง ในวันที่มีการเรียนและการสอน
7. เสื้อสูทพิธีการ
8. กระเป๋าเอกสาร
9. ค่าใช้จ่ายในการดูงาน 9,000 บาท

***วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ***

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี

วันและเวลาเรียน
MBA ภาคปกติ
เรียน จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ภาคพิเศษ
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357
Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html

4. MBA- บัญชีบริหาร (MBA - Accounting ) 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชี หรือการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร
3. มีอายุ 22 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร หรือคณะกรรมการบัณฑิตประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
4. รับผู้จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ(โอนหน่วยกิตได้ 12 หน่วยกิต)
5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครของมหาวิทยาลัยและค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
2. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราขการ จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
- ค่าใบสมัคร 300 บาท
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท

***การคัดเลือกพิจารณาโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 55,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 50,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 43,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 40,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
238,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจะรวมสิ่งต่างๆดังนี้
1. ค่าเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
2. ค่าหนังสือ ตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. ค่าสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ, ระเบียบวิธีวิจัย และอื่น ๆ
4. ค่าบริการ Internet และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
5. ค่าบริการห้องสมุด
6. อาหาร ในวันที่มีการเรียนและการสอบ
7. เสื้อสูทพิธีการ
8. กระเป๋าเอกสาร

***วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ***

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี

วันและเวลาเรียน
MBA ภาคปกต
เรียน จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ภาคพิเศษ
เรียนเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.

ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357
Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html

5. MBA การจัดการสาธารณะ ( MBA- Public Management ) 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรที่ทำงานแนบมากับใบสมัคร
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การสอบสัมภาษณ์ และจากเอกสารการสมัคร (ผู้ยื่นใบสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนในกรณีที่คุณสมบัติเท่ากัน)

หลักฐานประกอบการสมัคร MBA การจัดการสารธารณะ
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย 300 บาท และค่าสมัครสอบ 500 บาท
2. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
- ค่าใบสมัคร 300 บาท
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท

***การคัดเลือกพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 50,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 45,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 40,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 30,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 30,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
195,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจะรวมสิ่งต่างๆดังนี้
1.การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
2.เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3.ค่าอาหารว่าง ในวันที่มีการสอน
4.การสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัย
5.ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
6.กระเป๋าเอกสารและเสื้อสูทสปอร์ต

***วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี

วันและเวลาเรียน
MBA ภาคปกติ
เรียน จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ภาคพิเศษ
เรียนเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.

ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357
Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html

6. EX-MBA 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร
3. มีอายุ 24 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย 400 บาท และค่าสมัครสอบ 600 บาท
2. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
6. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
- ค่าใบสมัคร 400 บาท
- ค่าสมัครสอบ 600 บาท

***การคัดเลือกพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2553 60,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนมกราคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2554 50,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
290,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจะรวมสิ่งต่างๆดังนี้
1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
2. ค่าหนังสือตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. ค่าอาหารว่าง ในวันที่มีการสอน
4. การสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัย
5. ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
6. กระเป๋าเอกสารและเสื้อสูทสปอร์ต
7. ค่าศึกษาดูงาน 9,000 บาท

***วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี

วันและเวลาเรียน
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.
ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357
Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html

7. International MBA Qualifications for admission
1. Bachelor’s degree in any field.
2. Proof of English language proficiency indicated by a minimum test score of either 500 in TOEFL or 5.5 in IELTS. For applicants without these records, an English language test will be conducted by Burapha University.
3. If an applicant does not have all required qualifications, the GSC committee will consider each case individually.
4. Capable of devoting time for the study in the curriculum.

Application Fee
- Application form ordering in person 400 baht
- Application fee applying in person 600 baht

Application Documents
1. Application form of the GSC with application fee of 600 Baht
2. A copy of academic certificate and transcript.
3. A copy of resident registration.
4. A copy of identity card or government official card or passport.
5. Four 1x1 inch photographs taken not more than six months prior to application.
6. A letter of recommendation from company (if any)
The amount of tuition fee is 387,000 baht that will be paid accordingly :
1. At Registration 80,000 Baht
2. May 2010 80,000 Baht
3. September 2010 80,000 Baht
4. January 2011 80,000 Baht
5. May 2011 55,000 Baht
  * English language preparation (36 hours) 12,000 Baht
 
Total
387,000 Baht

The tuition fee includes:
1. Tuition fee and maintenance fee
2. Textbooks/handouts.
3. Lunch and coffee brake in every lecture class.
4. Foundation courses
5. Internet service, computer room service and library.
6. Briefcase/Suit
7. Study trip abroad 1 subject.
System of Study
There are three semesters in an academic year, which is Summer, Semester One, Semester Two, respectively regarding Burapha University’s regulations for Graduate School of Commerce’s on educational management 2003.

Days for lectures/ Classes
Saturday and Sunday : 09.00 am.- 04.00 pm.

Location

1. Bangsaen Campus Headquarters
Graduate School of Commerce Building, Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Rd., Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand
Tel. (0066)-38-394900 Fax. (0066)-38-392024

2. Bangkok Campus
2.1 14A Flr. 323 United Center Building, Silom Rd. Bangkok 10500, Thailand
Tel. (0066)-2-2311270 to 2 Fax. (0066)-2-2311273
2.2 Civil Service Training Institute, Office of the Civil Service Commission
Tiwanon Rd., Muang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (0066)-2-5471365

3. Rayong Campus (Eastern Region of Thailand)
Star Hotel, Muang, Rayong 21000 Thailand
Tel. (0066)-38-861682 Fax. (0066)-38-861718

4. Saraburi Campus
Saraburi Vittayakom School, Muang, Saraburi 18000 Thailand
Tel. (0066)-36-230204 to 5 Fax. (0066)-36-230204

5. Mae Hong Son Campus (Northern Region of Thailand)
4th Flr. Mae Hong Son Area Revenue Office,
T. Jongkom, Muang, Mae Hong Son 58000, Thailand
Tel & Fax. (0066)-53-613897
Website : http://www.ex-mba.edu
E-mail : suda@ex-mba.edu

8. หลักสูตรอบรมระยะสั้น Pocket MBA 1.หลักสูตรสำหรับนักบริหารที่ต้องการเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพในระยะเวลาสั้นๆ
2.หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารยุคใหม่มีหลักการบริหารครบ 5 ด้าน (บัญชี-การเงิน, การผลิต-การบริการ,การขาย,ทรัพยากรมนุษย์,เครือข่ายธุรกิจ-สังคม)
3.หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรียน MBA แต่ไม่มีเวลา (หรือยังไม่จบปริญญาตรี แต่ประกอบธุรกิจในขณะนี้)
ค่าลงทะเบียน 25,000บาท
(รวมค่าอาหาร,ค่าเสื้อแจ๊กเก็ต,ค่าดูงานนอกสถานที่ และ ค่าเอกสารการสอน )
รายวิชาที่เรียน
1. การตลาดยุคปัจจุบันและการส่งเสริมการตลาด
2. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
3. การกำหนดทิศทางธุรกิจโดยใช้งานวิจัย
4. การบริหารความเสี่ยง
5. การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
6. การส่งออกภาคปฏิบัติ
7. การเงินสำหรับผู้บริหาร
8. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างพลังทีมงาน
9. การจัดการเชิงกลยุทธ์
10. การวางแผนภาษีอากร
11. การจัดการดำเนินงาน
12. การเขียนแผนงานและการทำงานให้สำเร็จโดยใช้หลัก Balance Scorecardและการลดขั้นตอนการทำงาน
13. สรุปรูปแบบการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
14. การพัฒนาบุคลิกภาพ
15. ดูงานการบริหารจัดการทางธุรกิจ
เรียนที่
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร 038- 394900,390794 ,393561 ต่อ 108 , 110
081-4418592 , 087-5842967
081-1774414