มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
Mailling Address

The Graduate School
Bangkok University
Rama 4 Road
Klong-Toey, Bangkok 10110
Thailand

Phone: +660 2350 3608,
+660 2350 3609 (Direct Lines)
+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627
Fax: +660 2350 3668

e-mail: graduate@bu.ac.th
Website: http://graduateschool.bu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://ba.bu.ac.th//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมไทย
Master of Business Administration(MBA) Thai Program

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

การคัดเลือกเข้าศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แผน-ก 213,310 บาท
แผน-ข 212,310 บาท
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ไม่น้อย กว่า ๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

The Graduate School
Bangkok University

Rama 4 Road
Klong-Toey, Bangkok 10110
Thailand

Phone: +660 2350 3608,
+660 2350 3609 (Direct Lines)
+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627
Fax: +660 2350 3668

e-mail:  graduate@bu.ac.th
Website: http://graduateschool.bu.ac.th
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมนานาชาติ
Master of Business Administration(MBA) International Program

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

การคัดเลือกเข้าศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แผน-ก 213,310 บาท
แผน-ข 212,310 บาท
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไม่น้อย กว่า ๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

The Graduate School
Bangkok University

Rama 4 Road
Klong-Toey, Bangkok 10110
Thailand

Phone: +660 2350 3608,
+660 2350 3609 (Direct Lines)
+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627
Fax: +660 2350 3668

e-mail:  graduate@bu.ac.th
Website: http://graduateschool.bu.ac.th
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

การคัดเลือกเข้าศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

แผน ก. 173,210 บาท
แผน ข. 172,210 บาท
หมายเหตุ :
- รวมค่าประกันความเสียหาย 1,000.-บาทและจะคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา
- ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน / ศึกษาดูงานต่างประเทศ / ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ไม่น้อย กว่า ๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

The Graduate School
Bangkok University

Rama 4 Road
Klong-Toey, Bangkok 10110
Thailand

Phone: +660 2350 3608,
+660 2350 3609 (Direct Lines)
+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627
Fax: +660 2350 3668

e-mail:  graduate@bu.ac.th
Website: http://graduateschool.bu.ac.th