You Are Here: Home » Posts tagged with "สรรพากร"

ทำอย่างไรเมื่อสรรพากรขอตรวจสอบบริษัท?

ทำอย่างไรเมื่อสรรพากรขอตรวจสอบบริษัท?

หลายท่านอาจจะรู้สึกตกใจและไม่สบายใจเมื่อได้รับจดหมายจากทางกรมสรรพากร กับการเข้ามา ขอตรวจสอบไม่ว่าจะประเด็นอะไรก็ตาม...
© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook