You Are Here: Home » Posts tagged with "ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ"

CEO MBA UTCC สร้างผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่

CEO MBA UTCC สร้างผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่

CEO MBA UTCC สร้างผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่ ด้วยเล็งเห็นว่า ในเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ...
© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook