You Are Here: Home » Arts, Top Article » ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ ศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบ ทสภ.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ ศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบ ทสภ. โดยนำคณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อำเภอบางพลีเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลาและสตูล ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.63

นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) (รสภ.(ปก.2)) และนางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. นำคณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง ผู้นำชุมชนจากต.หนองปรือ ต.บางแก้ว อ.บางพลี และต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และ สื่อมวลชน รวม 35 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลาและสตูล ตามโครงการศึกษา ดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบ ทสภ.ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทสภ. และผู้นำชุมชุนโดยรอบ ทสภ. อำเภอบางพลี โดยมีการนำผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมการทำสวนเกษตรแบบพอเพียงที่สวนสมรมพี่สำราญ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มร่มไทร จ.สงขลา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบากันเคย จ.สตูล เพื่อศึกษาการจัดการชุมชนแบบดั้งเดิมบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะฯได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชุมชน อาทิ การทำกะปิจากเคย การสานหมวกตูดง การทอดจำปาดะ อาหารท้องถิ่นอันขึ้นชื่อ รวมทั้งได้มีการทำ CSR ปล่อยปูให้คืนกลับสู่ธรรมชาติด้วย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ ทสภ.ได้มีการถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในรูปแบบ New Normal โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือรักษาความสะอาด การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น

และในโอกาสที่คณะฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย

ทั้งนี้ การจัดโครงการศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ ทสภ.ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

การทำสวนเกษตรแบบพอเพียงที่สวนสมรมพี่สำราญ เกาะยอ จ.สงขลา
การทำสวนเกษตรแบบพอเพียงที่สวนสมรมพี่สำราญ เกาะยอ จ.สงขลา
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มร่มไทร จ.สงขลา
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มร่มไทร จ.สงขลา
การสานหมวกตุดง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบากันเคย จ.สตูล
การทำกะปิจากเคย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบากันเคย จ.สตูล
การทอดจำปาดะ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบากันเคย จ.สตูล
ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบากันเคย จ.สตูล
CSR ปล่อยปูให้คืนกลับสู่ธรรมชาติ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook