You Are Here: Home » Article, MBA Knowledge, PR, Program Review, Programs Update, What's Up » เอแบคปั้นคนรู้รอบการท่องเที่ยวและบริการ

เอแบคปั้นคนรู้รอบการท่องเที่ยวและบริการ

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือเครื่องยืนยันความสำเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วยความพร้อมทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ของประเทศที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันยังมีการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มเติม เช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ชุมชนที่สถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ ระบบขนส่งที่นำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เข้าไปร่วมทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ธุรกิจโรงแรม ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และอีกมากมาย ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ

ดังนั้นการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อสร้างมาตรฐาน รักษาความน่าสนใจของประเทศไทย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ให้ความสำคัญ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบนานาชาติมายาวนาน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร Hospitality and Tourism Management Program จึงมีการเตรียมการผลิตบุคลากรไว้ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ดร.ภัครา เรืองสิรเดโช Director of Strategy and Business Development, Hospitality and Tourism Management Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อธิบายว่า การท่องเที่ยวไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง หากจำเป็นต้องรวมพลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประเทศไทยก็มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่พร้อม ยิ่งเมื่อภาครัฐให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองก็เป็นโอกาสดี ที่จะช่วยขยายตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

การผลิตบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของเอแบค จึงมุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เช่น ต้องมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบโลจิสติก รวมถึงกฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

และด้วยความที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจากหลากหลายชาติ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ เมื่อรวมกับคณาจารย์ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เช่น เจ้าของกิจการต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม รวมถึงอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาร่วมให้ความรู้ จึงมีส่วนในการสร้างนักบริหารและนักกลยุทธ์ ในด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับอุตสาหกรรมได้

ดร.ภัครา ระบุคุณสมบัติที่เอแบคมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนี้ว่า จะต้องเป็นนักวางแผนผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ที่ครอบคลุม สามารถที่จะวางแผนธุรกิจ เพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันได้ สามารถพัฒนาเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศได้ ขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่มี Service Mind มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายของตัวเองได้ตั้งแต่ในชั้นเรียน การทำงานกลุ่มจะมีการเปลี่ยนกลุ่ม เพื่อหัดให้ผู้เรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน

ในหลักสูตร M.B.A. (Hospitality and Tourism Management) ผู้เรียนที่มีความหลากหลายคือองค์ประกอบที่สำคัญ ทั้งผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวอยู่แล้ว รวมถึงเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐที่มาเสริมความรู้ของตนเอง รวมถึงผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วมาเรียนต่อ

การเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีนักศึกษาจากต่างประเทศมาร่วมเรียนด้วย อาทิ นักศึกษาจากประเทศใน CLMV และประเทศจีน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มพูน และมีโอกาสต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น

อีกด้านหนึ่งเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เอแบคก็มีภาควิชาที่สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลกในยุคนี้ เช่นเรื่อง AI, Big Data ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการทำงานจริงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นอยู่ด้วย

เมื่อถามถึงการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ดร.ภัครา อธิบายว่าจะเป็นการเจาะลึกไปในเรื่องที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยว โดยจะเน้นเรื่องการวิจัย ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ลงลึกไปตามความสนใจของตนเอง

“ตอนทำวิทยานิพนธ์ เราจะมีที่ปรึกษาในสาขานั้นๆ ให้คำแนะนำ ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่นักศึกษาต้องการวิจัยให้ลึกซึ้ง แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่สนใจ สอนการท่องเที่ยวแบบต่างๆ นักศึกษาวิจัย หาข้อมูล เพื่อให้รู้วิธีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่มีอยู่แล้วและแหล่งท่องเที่ยวใหม่” ดร.ภัครา กล่าวและเชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อว่า

“มาเลือกเรียนที่เอแบคจะได้อะไรมากกว่าที่คาดหวังไว้ ไม่ใช่ว่าจะได้แค่ความรู้ในวิชาที่เรียน ยังได้ความรู้จากภาควิชาอื่นด้วย นอกจากนี้ภาษาเป็นส่วนสำคัญ การเรียนหลักสูตรอินเตอร์แม้ที่อื่นจะสอนเหมือนกัน แต่ที่เอแบคมีนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย สามารถฝึกภาษาจากนักศึกษาต่างชาติได้ อีกข้อคือเอแบคเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรอินเตอร์แห่งแรก มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือจากทั้งในและต่างประเทศมายาวนาน มาเรียนที่นี่แล้วไม่ผิดหวัง คือได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพราะพอเรียนแล้วไม่ใช่เราจะทำธุรกิจแค่ในประเทศไทย เราสามารถทำธุรกิจการท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความรู้ทางภาษา ความรู้ด้านวิเคราะห์ และการวางแผนด้านการตลาด รวมทั้ง Connection ต่างๆ ที่ได้รับทั้งระหว่างผู้ร่วมเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกันและต่างหลักสูตร รวมทั้งจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างหรือต่อยอดธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวต่อไป”

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Direct Line (+66) 081-815-1237 or (+66) 02-719-1929 or (+66) 02-723-2713

E-mail: gradadmission@au.edu

Line ID @abacgrad

———————————-

เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร

ABAC เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

ABAC เปิด MBA Music and Entertainment เมื่อศิลป์มาพบปะกับการบริหารจัดการ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook