You Are Here: Home » Social & Politic, Top Article » คุณคือผู้ใช้แรงงานหรือเปล่า?

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่คนไทยและคนทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวันสำคัญอื่นๆ นั่นก็คือ วันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีที่ผู้ใช้แรงงานทุกคนจะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ก็เชื่อว่ายังมีบางคนหรือหลายคนอาจยังไม่รู้ที่มาที่ไป

ด้วยเหตุที่ผู้ใช้แรงงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการผลิต และเป็นทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับตั้งแต่ส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญในระดับภาพรวมของประเทศ เพราะหากว่าแรงงานมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่ดี ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศด้วย ดังนั้น ชนชั้นแรงงานจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมีศักดิ์ศรีจากภาครัฐ ให้อยู่อย่างเท่าเทียมกับทุกกลุ่มชนอาชีพต่างๆ ในสังคมได้

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ตามที่คณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2432 เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของแรงงาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

ในขณะที่ต่างประเทศก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานเช่นเดียวกัน และเรียกว่า “วันกรรมกรสากล” (May Day) ยกเว้น ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน เพื่อเป็นวันเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของผู้ใช้แรงงานที่ได้สร้างสรรค์คุณูปการให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ เพราะว่ากันไปแล้ว ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้นทั้งสิ้น

แล้วใครบ้างล่ะที่เป็นผู้ใช้แรงงาน ? ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของคำว่า “แรงงาน” คือ คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร

เราสามารถแบ่งประเภทของแรงงานออกเป็น 3 ประเภท คือ แรงงานฝีมือ (Skilled Labor) คือ ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ความชำนาญในงานอาชีพสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานด้วยตนเองได้ แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled Labor) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความชำนาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ และแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) หมายถึง ผู้ที่ทำงานโดยใช้กำลังกาย ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญ เพียงได้รับคำแนะนำบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้

หลายคนอาจเคยได้ยินกับคำว่า ไวท์ คอลลาร์ เวิร์กเกอร์ (White-collar Workers) หรือบลู คอลลาร์ เวิร์กเกอร์ (Blue-collar Workers) หากยังพอจำได้ คำว่า ไวท์ คอลลาร์ เวิร์กเกอร์ หมายถึง ผู้ที่ทำงานในสำนักงาน ต้องใช้ความคิดและวิชาชีพมากกว่าใช้แรงงาน ซึ่งโดยปกติจะสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ในขณะที่บลู คอลลาร์ เวิร์กเกอร์ หมายถึง ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในโรงงาน สมัยก่อนคนเหล่านี้มักสวมใส่ชุดทำงานสีน้ำเงิน เป็นแบบฟอร์มสีเข้มๆ เพื่อจะได้ไม่สกปรกง่ายๆ เหมือนพวกเสื้อขาวที่ทำงานออฟฟิศ จนกลายเป็นศัพท์ที่แพร่หลายสืบต่อกันมา

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันงานต่างๆ เริ่มมีลักษณะเฉพาะด้านมากขึ้น ไม่ได้เป็นงานที่รวมๆ เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้น จึงมีศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คอลลาร์ เวิร์กเกอร์ เกิดขึ้นมากมาย เช่น พิงก์ คอลลาร์ เวิร์กเกอร์ (Pink-collar Workers) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เลขานุการหรือทำงานธุรการ, กรีน คอลลาร์ เวิร์กเกอร์ (Green-collar Workers) หมายถึง ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จากความสำคัญที่แรงงานมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของแต่ละประเทศ หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้แรงงาน คุณควรภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ ตั้งแต่ระดับสถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติ เหมือนกับคำพูดที่ว่า “แรงงาน สร้างโลก”

บัญญัติ คำนูณวัฒน์
ที่มา: http://www.komchadluek.net

—————————–

บทความที่น่าสนใจ

เจาะลึกพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย

10 อาชีพรุ่ง-ร่วงปี 61 ความงาม-รีวิวเวอร์-เน็ตไอดอล มาแรง

รมช.คลัง แจง “ตัดเบี้ยคนชรา” แค่แนวคิด อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม หากทำจริง เน้น ผู้สูงวัยไฮโซ

อันดับประเทศค่าครองชีพสุดแพง

10 เมืองที่มลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุด

บทความอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook