You Are Here: Home » Article, Inter Article, Inter News, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » GREEN MBA คืออะไร

Green MBA

GREEN MBA คืออะไร

ยุคนี้ไม่รู้จัก Green MBA ไม่ได้แล้ว เพราะต่อไปนี้โลกของเราจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบธุรกิจ พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการทำลายสังคม พร้อมทั้งใส่ใจกับแรงงานหรือพนักงานในองค์กรด้วย

หลายคนอาจจะเคยได้ยินหลักสูตร Green MBA แล้ว ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยิน ไม่รู้จัก หรือรู้บ้างเล็กน้อย วันนี้ MBA NEWS THAILAND จะมาให้ความกระจ่าง รวมถึงมีสาระดีๆเพิ่มเติมมาให้อัพเดทกันค่ะ

หลักสูตรการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Sustainable MBA) คืออะไร?

Green MBA หรือ Sustainable MBA คือหลักสูตรการบริหารจัดการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างความยั่งยืนให้องค์กรเติบโตไปในโลกอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมโดยรวม โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะทางในการมุ่งเน้นเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมถึงจริยธรรม โดยหลักสูตรนี้จะแยกจากหลักสูตรการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งต่อไปนักศึกษาที่จบ MBA สาขานี้จะกลายเป็นบุคลากรที่หลายๆองค์กรต้องการเพื่อตอบสนองและพัฒนานโยบายขององค์กรในการมุ่งไปสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ที่โลกธุรกิจมีความหลากลาย

ทำไมหลักสูตรการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Sustainable MBA) ถึงมีความสำคัญ?

ในความเป็นจริงนโยบายในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนถือเป็นแผนธุรกิจที่มีความสำคัญมาก พัฒนาการและการเติบโตของประเทศในด้านต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้กลุ่มธุรกิจ และองค์กรต่างๆต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วย หากกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรใดไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะถูกจับจ้องและมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสาธารณชน ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกต่อต้านจากสังคม ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ รายได้ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท แต่หากมองในมุมกลับกัน กลุ่มธุรกิจหรือองค์กรใดสามารถแสดงให้สาธารณชนเห็นได้ถึงนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน ก็จะถูกสนับสนุน และจากภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรจะส่งผลไปถึงผลประโยชน์ กำไร และชื่อเสียงที่มากขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การที่บางบริษัททำการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Sustainable MBA) จึงเป็นกลุ่มที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในตลาดแรงงานจากกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ ความชำนาญใหม่ที่ไม่มีในกลุ่มพนักงานหรือผู้บริหารที่มีอยู่เดิมในองค์กร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มธุรกิจ องค์กรต่างชาติ หรือองค์กรที่ต้องติดต่อกับต่างชาติที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากทั้งในทวีป ยุโรป เอเชีย และลาตินอเมริกา