You Are Here: Home » PR, What's Up » นักศึกษา ป.โท ม.หอการค้าไทย ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักศึกษา ป.โท ม.หอการค้าไทย ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโท มหาลัยวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มรายวิชาการจัดการคุณภาพองค์รวมเพื่อความสามารถในการแข่งขัน ของอาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ได้มีโอกาศเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติ จากคุณภาคภูมิ และคุณณัฐพร ในการต้อนรับและให้การบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการจัดการการบริหารภายในองค์กร ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการใช้งานทฤษฎีต่างๆ นอกเหนือจากในวิชาเรียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ชัดเจนขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับโอกาสให้เข้าชมโรงงานในส่วนของรายการผลิตตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ, การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการในรายการผลิต

สุดท้ายนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอบพระคุณ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ที่ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ และมอบประสบการณ์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

20171006_๑๗๑๐๑๒_0005

20171006_๑๗๑๐๑๒_0001

20171006_๑๗๑๐๑๒_0002

20171006_๑๗๑๐๑๒_0003

20171006_๑๗๑๐๑๒_0004

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook