You Are Here: Home » PR, Programs Update » หลักสูตร IE MBA ม.หอการค้าไทย ศึกษาดูงานองค์กรยั่งยืน

          หลักสูตร IE MBA ม.หอการค้าไทย โปรแกรมปริญญาโทรูปแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบการ มุ่งเน้นเรียนรู้จากองค์กรธุรกิจจริงในทุกๆรายวิชา  โดยได้รับการศึกษาดูงานในการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สถานีเกษตรหลงอินทนนท์ ซึ่งเป้นสถานีวิจัยหลัก 1 ใน 4 แห่งของมูลนิธิโครงการหลวง

หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง

หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและโปรดให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550

แปลงวิจัย ซิมบิเดียม ณ หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง

แปลงวิจัย ซิมบิเดียม ณ หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง

โดยทางคณะได้เยี่ยมส่งนงานวิจัยขุนห้วยแห้งแหล่งรวบรวมและวิจัยพันธุ์พืชสำคัญที่จะส่งเสริมให้กับชาวเขาต่อไปในอนาคต

แปลงผักไฮโดรโปนิกส์

แปลงผักไฮโดรโปนิกส์

 

 

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานธุรกิจ แจ่มฟ้าพลาซ่า จ.ลำพูน ธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นที่ ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 35 ปีปรับตัว และพัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆให้ทันสมัย การถ่ายทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์ที่คนท้องถิ่น จ.ลำพูนเป็นหลัก

 

jamfa01

IE MBA ศึกษาดูงานแจ่มฟ้าพลาซ่า จ.ลำพูน

ที่ผ่านมา เครือแจ่มฟ้า ได้ขยายธุรกิจในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้ใช้ชื่อ “แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท” ในเชียงใหม่และลำพูน ประกอบด้วย สาขานิคมอุตสาหกรรม, สาขาแม่โจ้, สาขา มช., สาขาสันป่าตอง, สาขาหน้าโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน,สาขาตลาดจตุจักร และล่าสุดสาขายางเนิ้ง อำเภอสารภี

IE MBA ศึกษาดูงานแจ่มฟ้าพลาซ่า จ.ลำพูน

IE MBA ศึกษาดูงานแจ่มฟ้าพลาซ่า จ.ลำพูน

 

 

———————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook