You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » MBA Online ม.หอการค้าไทย ผู้บุกเบิก Ecosystem แห่งการเรียนรู้ออนไลน์

MBA Online ม.หอการค้าไทย

ผู้บุกเบิก Ecosystem แห่งการเรียนรู้ออนไลน์

“เราต้องการสร้าง Online Learning Ecosystem เพราะเราต้องการให้คนไทยเกิดการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ของตัวเองได้อย่างแท้จริง เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศชาติ ต่อไป”

“เราต้องการสร้าง Online Learning Ecosystem เพราะเราต้องการให้คนไทยเกิดการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ของตัวเองได้อย่างแท้จริง เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศชาติ ต่อไป”

 

หลายมหาวิทยาลัยจึงพยายามพัฒนาหลักสูตร MBA เพื่อตอบสนองต่อโลกธุรกิจและความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแถวหน้าที่มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร MBA ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

1) หลักสูตร CEO MBA ป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้าง ‘CEO แห่งอนาคต’

2) หลักสูตร MBA Online ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

และ 3) หลักสูตร Innovative Entrepreneurship IE MBA เป็นหลักสูตรน้องใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม

ด้วยพลังและความสามารถของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงกันได้ในระดับความเร็วที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ อาทิ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ รวมถึงมิติด้านการศึกษา ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หลักสูตรการศึกษาขั้นสูง (ปริญญาโทขึ้นไป) ผ่านระบบออนไลน์มีการเปิดตัวมาอย่างยาวนาน และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะเป็น ‘เครื่องมือ’ ที่ทำให้การพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนขั้นสูงผ่านทางออนไลน์ ภายใช้ชื่อ หลักสูตร MBA Online และยังคงเป็นผู้นำทางด้านนี้มาตลอด 9 ปี ซึ่งปัจจุบัน หลักสูตร MBA Online เปิดมาแล้ว 18 รุ่น

หลักสูตร MBA Online เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี และกรณีศึกษาต่างๆ ด้วยตนเองจากชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ และถึงแม้จะเป็นหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย (Network) ระหว่างผู้เรียนและวิทยากรด้วยการหมั่นจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงและและเพื่อนร่วมหลักสูตรในสายอาชีพต่างๆ ในรูปแบบของการสัมมนา กิจกรรมกลุ่ม เกมธุรกิจ การศึกษาดูงาน และอื่นๆ

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรนี้ว่า เนื่องจากการเรียนการสอนของไทยถูกมองมาตลอดว่า ‘อยู่ในกรอบ’ ขณะที่ของประเทศที่พัฒนาแล้ว มักเน้นให้เด็กแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยอาจารย์เป็นแค่ผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดการพัฒนา เต