You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ขยายเวลารับสมัคร MBA for Smart Managers รุ่นที่ 12 ม.รามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายเวลาการรับสมัคร ปริญญาโท MBA

mba-for-smart-managers

ขยายเวลาการรับสมัคร ปริญญาโท MBA รับสมัครคัดเลือก เข้าศึกษาต่อบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers รุ่นที่ 12

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

3. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mba-smartmanagers.com

4. สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00 – 19.00 น. โทรศัพท์ 0-2310-8686, 08-1826-2030, 08-1920-2595

5. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2559

7. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 ตุลาคม 2559

8. ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2559

9.การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยการสอบสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือก โดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

10. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประมาณเดือนตุลาคม 2559 ** ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว **

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน แบ่งชำระ 7 งวด)

11.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)

 • งวดที่ 1 ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวนเงิน 25,000 บาท
 • งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 4 เดือนมิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 7 เดือนมีนาคม 2561 จำนวนเงิน 20,000 บาท

11.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 175,000 บาท (ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น)

 • งวดที่ 1 ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวนเงิน 25,000 บาท
 • งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 4 เดือนมิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดเพิ่มเติม (1) เดือนกรกฎาคม 2560 จำนวนเงิน 10,000 บาท
 • งวดเพิ่มเติม (2) เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนเงิน 10,000 บาท
 • งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 7 เดือนมีนาคม 2561 จำนวนเงิน 20,000 บาท
  (เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้)

12. การศึกษาดูงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ อนุมัติ

13. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลา การรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน

14. ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นอำนาจของโครงการฯ

15. เปิดการเรียนประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2559

16. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

17. วัน – เวลาเรียน

 • กลุ่มที่ 1 เรียนวันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.30 น.

—————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook