You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครป.โท MBA for Smart Managers

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท 2559

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA for Smart Managers รุ่นที่ 12 ช่วงที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครป.โท MBA for Smart Managers

1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

3. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com

4. ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00 – 19.00 น. โทรศัพท์ 0-2310-8686, 08-1826-2030, 08-1920-2595

4.1 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 26 มิถุนายน 2559 (เว้นวันที่ 5 – 6, วันที่ 9 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2559)

4.2 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 (เว้นวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม 2559)

5. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

* ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว *

ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครป.โท MBA for Smart Managers

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน แบ่งชำระ 7 งวด)

6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)

 • งวดที่ 1 ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวนเงิน 25,000 บาท
 • งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 4 เดือนมิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 7 เดือนมีนาคม 2561 จำนวนเงิน 20,000 บาท

6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 175,000 บาท (ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น)

 • งวดที่ 1 ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวนเงิน 25,000 บาท
 • งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 4 เดือนมิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดเพิ่มเติม (1) เดือนกรกฎาคม 2560 จำนวนเงิน 10,000 บาท
 • งวดเพิ่มเติม (2) เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนเงิน 10,000 บาท
 • งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
 • งวดที่ 7 เดือนมีนาคม 2561 จำนวนเงิน 20,000 บาท

(เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้)

7. การศึกษาดูงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ อนุมัติ

8. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน

9. ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นอำนาจของโครงการฯ

10. เปิดเรียนประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559

11. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

12. วัน – เวลาเรียน : กลุ่มที่ 1 เรียนวันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.30 น.

———————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook