You Are Here: Home » Asia, Europe, Inter, Local, PR, Scholarship, USA » KBank มอบทุนปริญญาโท MBA ทั้งในและต่างประเทศ หมดเขต 31 มี.ค. 59

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2559

วันนี้ – 31 มีนาคม 2559

การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี โดยดำเนินการมอบ ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2509

ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย ถือได้ว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานธนาคาร นิสิต และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้ง คนเก่งและคนดี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและเมื่อสำเร็จการศึกษา ธนาคารได้เตรียมตำแหน่งงานทั้งในธนาคา​รและบริษัทของธนาคารให้ผู้รับทุนได้ทำงานตรงตามความรู้ความสามารถ ซึ่งผู้ได้รับทุนของธนาคารล้วนเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร และได้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต​

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2559

ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้

จำนวนทุน 5 ทุน จาก 7 หลักสูตร

หลักสูตรที่ให้ทุน

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Master of Business Administration – English Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program: MSF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Financial Engineering: MFE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program – International Program: IMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program : MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Marketing : MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หนังสือรับรองสำหรับบุคคลทั่วไป (ทุนในประเทศ)

หนังสือรับรองสำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทย และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย (ทุนในประเทศ)

​ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้

 1. ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร: MBA/ Finance/ Financial Engineering/ Risk Management/​ International Business/ Legal/ HR จำนวน 3 ทุน
 2. ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ หลักสูตร: MBA จำนวน 3 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หนังสือรับรองสำหรับบุคคลทั่วไป (ทุนต่างประเทศ)

หนังสือรับรองสำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทย และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย (ทุนต่างประเทศ)

สอบถามรายละเอียด โทร 02-4703113

—————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook