You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตร Y-MBA

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตร Y-MBA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า) เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 41 ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์โครงการ Y-MBA

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนัก ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี

**ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติโดยครบถ้วนตรงตาม ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาและหากชำระค่าสมัคร แล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้

 1. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูรของ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
 2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่

Educational Service Division
National Institute of Development
Administration, (NIDA)
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fax: (662) 377-7477

หมายเหตุ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของ สถาบัน

อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่มี สิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

การสมัคร

คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

 1. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพิพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 เวลา 8.30 – 16.30 น. กรณีไม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเองสามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้ (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. กองบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 เวลา 8.30 -12.00 และ 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชาร)
 3. สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อกับทางสถาบัน หรือคณะบริหารธุรกิจโดยตรง สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ http://nidabusinessschool.com หรือ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 • เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์
 • ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้ กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเลปี่ยนแปลงจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน

ผู้สนใจอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2727-3932, 0-2727-3934

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามกำหนดวันดังนี้

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีการศึกษาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญา ตรี เช่น เอกสารการจบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และเอกสารปริญญาตรี)
 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรืแการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (เฉพาะกรณีผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว และคะแนนผลการทดสอบยังไม่หมดอายุ และต้องการสมัครสอบสัมภาษณ์)
 7. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 8. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 9. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 10. ใบประเมินผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัครหรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(ใบประเมินผู้สมัครให้ยื่นพร้อมกับการสมัครหรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครให้นำมายื่นที่คฯะบริหารธุรกิจก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

หมายเหตุ เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะบริหารธุรกิจจะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์ คนละ 1,200 บาท

วิธีการคัดเลือก

จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณารวมจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร การรับเข้าศึกษาในโครงการจะพิจารณาจากประสบการณ์ และความสำเร็จในงานศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผลการศึกษาในอดีต ผลการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ 6 กรกฎาคา 2558

วัน เวลา สอบสัมภาษณ์

วันที่ 15-16 กรกฏาคม 2558

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 27 กรกฏาคม 2558

กำหนดเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2559

เวลาเรียน

โครงการ Y-MBA เรียนวันธรรมดา 3 วันต่อสัปดาห์ เวลา 18.30 – 21.30 น. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ

อนึ่งมีการเดินทางไปสัมมนาดูงานที่ยุโรปในเทอมสุดท้ายของภาคการศึกษา

————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook