You Are Here: Home » PR » แสตมฟอร์ด ปั้นบัณฑิตพร้อมใช้รับ AEC

แสตมฟอร์ด ปั้นบัณฑิตพร้อมใช้รับ AEC

แสตมฟอร์ด ปั้นบัณฑิตพร้อมใช้รับ AEC

พร้อมชี้แนวโน้มการจ้างงานบัณฑิตรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ชูกลยุทธ์ปั้นบัณฑิตจบใหม่ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความสามารถในระหว่างเรียนเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล นักวิชาการเผยแนวโน้มการจ้างงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า 3 ปัจจัยแรกที่มีผลต่อการได้งานมากที่สุดคือ ทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษคือปัจจัยสำคัญสูงที่สุดที่มีผลต่อการพิจารณารับบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงานในองค์กร ลำดับถัดมาคือการเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในระหว่างภาคการศึกษา และความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน

มร.จิลลส์ คลอเด เบอร์นาด  มาเฮ

มร.จิลลส์ คลอเด เบอร์นาด มาเฮ

มร.จิลลส์ คลอเด เบอร์นาด  มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอท ประเทศไทย (Laureate International Universities, Thailand) เผยกลยุทธ์เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน เปิดเผยว่า “สำหรับทิศทางแสตมฟอร์ด เรามุ่งเน้นการสร้างอัตราการเข้าทำงานของนักศึกษา Student Employability เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่นำพาแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ  เป็นการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตจบใหม่และลดช่องว่างการขาดประสบการณ์การทำงานของบัณฑิตปริญญาตรี ด้วยการเสริม Industry Project หรือโครงการฝึกงานจริงร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกงานในต่างประเทศของหลักสูตร International Hotel Management หลักสูตรผ่านการคิดค้นโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้มุมมองเชิงลึกในสาขาต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในการทำงานจริงๆแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร   จะเห็นว่าที่ผ่านมาแสตมฟอร์ดสร้างกิจกรรมโดยผสมผสานแนวคิดของไทยและสากลมาประยุกต์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแตกต่าง อาทิ งานในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่เราเห็นจนคุ้นชิน จากจ็อบแฟร์ทั่วไปให้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรง นำมาซึ่งโอกาสและและการแลกเปลี่ยนทัศนคติอย่างมากกว่ากิจกรรมในรูปแบบเดิม จากการศึกษาพบว่า การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทโดยตรงมีส่วนช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจของบัณฑิตก่อนก้าวสู่โลกทำงานจริงและมอบโอกาสให้ได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการ บริษัทชั้นนำที่รับบัณฑิตของแสตมฟอร์ดที่จบภายใต้กระบวนการสร้างนักศึกษาผ่านแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนา Employability ของแสตมฟอร์ด มีความพึงพอใจในผลการทำงานของนักศึกษาทั้งในด้านของภาษา ความรู้ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ได้รับระหว่างฝึกงาน กอปรกับทักษะและความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นและอดทน และที่สำคัญมีแนวคิดการทำงานแบบสากลคือกล้าคิด กล้าทำแต่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน นี่คือความภาคภูมิใจอีกก้าวหนึ่งของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบัณฑิตจบใหม่ต่อไป”

นางพัสนัย  ดอยล์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า “แสตมฟอร์ดขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความพร้อมของบุคลากรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ด้วยการส่งเสริมคุณภาพให้นักศึกษาทำงานและทำกิจกรรมระหว่างเรียน โดยที่ผ่านมาผลตอบรับของบริษัทชั้นนำที่ร่วมโครงการตอบรับนักศึกษาจากแสตมฟอร์ดเข้าทำงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านภาษา กอปรกับการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้สังคมแบบ Multicultural Environment ตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำงานในยุคของประชาคมอาเซียนที่กำลังใกล้เข้ามาได้อย่างลงตัว  ในยุคนี้หลายๆบริษัทไม่เพียงต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการทำงานและภาษาเท่านั้น แต่ยังต้องการบุคลลากรที่มี International Mindset คือกล้าคิกล้าทำและกล้าพูดอย่างสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกกับคนหลากหลายสัญชาติได้ หลายบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือของแสตมฟอร์ดทั้งในและต่างประเทศรับนักศึกษาของเราเข้าทำงานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเพราะถูกใจความสามารถด้านภาษาที่โดดเด่น กอปรกับความสามารถแบบพร้อมใช้ในการทำงาน และที่สำคัญนักศึกษาของแสตมฟอร์ดมีแนวคิดเชิงลึกที่สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมนั้นสามารถตอบโจทย์และมีส่วนช่วยเหลือองค์กรได้มากเพราะได้รับการเทรนจากมืออาชีพของด้านนั้นๆอย่างแท้จริง นี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ของแสตมฟอร์ดในเรื่องของความเข้มแข็งของเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถนำมืออาชีพที่หาตัวจับยากในด้านต่างๆมาสอนมุมมองแนวคิดที่ทันสมัยและตอบโจทย์ให้กับนักศึกษารวมทั้งสร้างเครือข่ายอาชีพตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย”

เสียงจากผู้ประกอบการ

คุณพร้อม สิริสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ บริษัท เอเชียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน Meet the Professionals 2015 by Stamford ในวันนี้ กิจกรรมนี้ถือว่าดีมากเพราะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จักตัวตนและความต้องการที่แท้จริงเกี่ยวกับการอาชีพในฝันของเค้า   เค้าจะได้รู้ว่างานที่เค้าใฝ่ฝันมาตลอดใช่งานที่เค้าอยากทำจริงๆหรือไม่ หากใช่นักศึกษาจะได้มุ่งมั่นทุ่มเทไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างเต็มที่ การได้คุยกับน้องนักศึกษาในวันนี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่านักศึกษาของแสตมฟอร์ดมีการเรียนรู้ที่เร็ว มีแนวคิดที่ทันสมัย กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ทักษะเหล่านี้ถือเป็นทักษะจำเป็นที่องค์กรทุกองค์กรต้องการ สำหรับแนวโน้มการจ้างงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังมาถึง บริษัทฯ ต้องการบัณฑิตที่เต็มไปด้วยพลังและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ  มีความสามารถในการทำงาน  มีความรอบรู้ และสามารถทำงานร่วมกับคนต่างชาติต่างภาษาได้ ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนหลายสัญชาติคือตัวแปรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะอาเซียนมีศาสนา การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายทำให้หลายๆบริษัทต้องการบุคลากรที่สามารถทำงานร่วมกับความหลากหลายเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น

เสียงจากนักศึกษา

พิมพ์พิศา สิทธิพันธุ์  (พิม) สาวน้อยตาคมผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศหลงใหลและเข้าร่วมกิจกรรมทุกรูปแบบที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น วันนี้กับหน้าที่และบทบาทใหม่ที่ได้รับมอบหมายกับตำแหน่งประธานองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ผู้นำพานักศึกษาทั้งหมดทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงเปิดเผยว่า พิมชอบเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่งแล้วค่ะ การเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วยังทำให้พิมมีโอกาสได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน การได้เรียนรู้สิ่งใหม่และได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์จริงคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดเน้นย้ำอยู่เสมอ เพราะโลกแห่งการทำงานจริงเราไม่ได้ใช้เพียงทฤษฎีในการทำงาน แต่เรายังต้องนำทฤษฎีเหล่านั้นมาประยุกต์เพื่อปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอีกด้วย อย่างเช่นวันนี้พิมได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Meet the Professionals 2015 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด โดยเป็นการรวบรวมบริษัทและองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศมากมายมาพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษาถึงประเด็นการจ้างงาน ทั้งในแง่มุมของสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการหรือคาดหวังจากบัณฑิตจบใหม่ คุณสมบัติแบบไหนที่ตรงใจผู้ประกอบการ  หรือในมุมของนักศึกษาที่ต้องการค้นหาตัวตนและความชอบถึงอาชีพในฝัน พิมคิดว่าโอกาสที่เจ้าของคนดังหรือผู้บริหารระดับสูงจะมาพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นเรื่องที่น้อยครั้งที่จะเกิดขึ้น   หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่แสตมฟอร์ดจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นหาความต้องการด้านอาชีพและสร้างคอนเน็คชั่นทางธุรกิจที่พิมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับพิมและเพื่อนๆเป็นอย่างมาก  พิมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักธุรกิจคนดังที่มาร่วมงานหลายคน ได้เรียนรู้ถึงมุมมองทัศนคติและวิธีคิดที่ทำให้พิมรู้สึกทึ่งและประทับใจค่ะ นักศึกษาทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นมีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจชื่อดังทุกคน พิมอยากให้งานดีๆแบบนี้จัดขึ้นบ่อยๆและอยากให้เพื่อนนักศึกษาได้รับโอกาสอย่างพิมค่ะ

จินดาภรณ์ อาศัยราษฎร์ (เฟิร์น) น้องเฟิร์นคือแบบอย่างของนักศึกษารุ่นใหม่ที่ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนที่ดีในระดับ 4.00 ในขณะเดียวกันก็ทำงานพิเศษระหว่างเรียนและสามารถส่งเสียตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องรบกวนทางบ้าน น้องเฟิร์นเปิดเผยว่า การเรียนในชั้นเรียนที่แสตมฟอร์ดเราถูกเน้นย้ำเสมอว่า การประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการได้ปฏิบัติและทดลองทำจริงคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน ประสบการณ์ไม่สามารถหาซื้อได้คือสิ่งที่บริษัทชั้นนำมองหาจากบุคลากรจบใหม่ แต่บุคลากรจบใหม่ขาดประสบการณ์เพราะไม่เคยขวนขวายหาโอกาสนั้น การเรียนเพียงแค่ได้รับใบปริญญาไม่สามารถการันตีว่าเมื่อคุณจบคุณจะได้งาน การได้เข้าร่วมงาน Meet the Professionals 2015 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดขึ้น ถือว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดของเฟิร์นไปเลย เฟิร์นเชื่อว่าเทคโนโลยีทำให้โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้จากนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลา  ทำให้โลกแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปและไม่ได้จำกัดแต่ในชั้นเรียนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้คนมีความสามารถพอๆกัน  เข้าถึงข้อมูลได้เหมือนๆกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหนือคู่แข่งได้คือคอนเน็คชั่นทางธุรกิจในวงการที่คุณต้องการที่จะทำงาน เฟิร์นได้รับประสบการณ์อันแสนประทับใจจากการร่วมงานนี้ ลำดับแรกเฟิร์นไม่เคยคิดเลยว่านักศึกษาอย่างเฟิร์นจะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองในการทำงาน กับเจ้าของธุรกิจชื่อดังแบบนั้น มันเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ งานวันนี้เฟิร์นได้มีโอกาสกับเจ้าของธุรกิจโดนัทชื่อดัง Daddy Dough เค้าเริ่มจาก start up เล็กๆ โดยเริ่มจากทำเองทุกอย่าง  เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำจริง ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จกลายเป็นธุรกิจชื่อดัง มันทำให้เฟิร์นรุ้สึกมีไฟและมั่นใจว่าเฟิร์นเลือกทางเดินไม่ผิด  เฟิร์นมีความฝันอยากทำงานสายการตลาดด้านการศึกษา เป็นผู้คิดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เฟิร์นว่าทุกวันนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสอนเนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียว โดยเนื้อหาเหล่านั้นไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ประกอบการกำลังมองหา แสตมฟอร์ดทำให้เฟิร์นรู้ว่า ปริญญาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการหางาน แต่ประสบการณ์ คอนเน็คชั่น และการได้มีโอกาสฝึกฝนทำงานจริงคือหนทางสู่อาชีพที่ต้องการค่ะ ขอบคุณแสตมฟอร์ดที่มอบทุกอย่างที่กล่าวมาให้กับเฟิร์นค่ะ ปีนี้เป็นปีแรกที่เฟิร์นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ เฟิร์นอยากให้มีการจัดงานแบบนี้บ่อยๆ ค่ะ เพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้มุมมองและแนวคิดจากคนที่เค้าประสบความสำเร็จและนำมาประยุกต์ใช้ค่ะ

———————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook