You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร MBA KKU (Bangkok)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร MBA KKU (Bangkok)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร

COLLEGE OF GRADUATE STUDY IN MANAGEMENT, KHON KAEN UNIVERSITY

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

โปรแกรม Executive MBA
รอบ 1 : 1 มี.ค. – 12 มิ.ย. 58
รอบ 2 : 13 มิ.ย. – 10 ก.ค. 58

โปรแกรม Young Executive MBA
รอบ 1 : 1 มี.ค. – 5 มิ.ย. 58
รอบ 2 : 6 มิ.ย. – 3 ก.ค. 58

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โปรแกรม Young Executive MBA

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

โปรแกรม Executive MBA

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก

โปรแกรม Young Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (วิชา ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ, คณิตศาสตร์ธุรกิจ และภาษาอังกฤษ) และ
การสอบสัมภาษณ์

โปรแกรม Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

โปรแกรม Young Executive MBA
ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา     22,000      บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 6 ชุดวิชา (33,000 บาท ต่อ 1 ชุดวิชา)     198,000     บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร     220,000     บาท

โปรแกรม Executive MBA
ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา     24,000      บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 6 ชุดวิชา (36,000 บาท ต่อ 1 ชุดวิชา)     216,000     บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร     240,000     บาท

ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม :

 • ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
 • ค่ากิจกรรมเกมส์การจัดการทางธุรกิจ (Business Game)
 • ค่าหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าอาหารว่าง

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม :

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท (จำนวนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่ต้องลงเรียน)
 • ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์  จำนวน 3,000 บาท ต่อครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ จำนวน 1,500 บาท ต่อครัั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ฯ (Comprehensive Examination) จำนวน 1,500 บาท ต่อครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท
 • ค่าหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 50 บาท ต่อฉบับ
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (จัดตามความสมัครใจของนักศึกษา)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

สถานที่เรียน
อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น25
เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร >> [ PDF ]

โทร : 02-6774140-3
Hotline : 08-90022699
E-mail : mbabkk@kku.ac.th | mbakku@gmail.com
Website : www.mbakku.com

————————————————

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MBA

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook