You Are Here: Home » PR, What's Up » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชวนเรียนหลักสูตร MBA คุณภาพ ใจกลางกรุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชวนเรียนหลักสูตร MBA คุณภาพ ใจกลางกรุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชวนเรียนหลักสูตร MBA คุณภาพ ใจกลางกรุง

หากใครกำลังมองหาหลักสูตร MBA ที่ครบเครื่องทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น พร้อมกับติดอาวุธด้านความคิดสร้างสรรค์ ในสถานที่ใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้แหล่งธุรกิจ และเดินทางสะดวกสบายแล้วละก็ MBA ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (RMUTK) พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่และลงตัวที่สุดสำหรับคุณ

ดร.หทัยกร พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ เป็นหนึ่งใน 7 คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และนับเป็นคณะที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุด คือกว่า 4,000 คน ประกอบด้วย 7สาขา 8 หลักสูตร คือสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ ระบบสารสนเทศฯ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และมีหลักสูตรปริญญาโทอยู่หนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และในเร็วๆ นี้จะเปิดหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MSc) ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ดร.หทัยกร พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ดร.หทัยกร พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร MBA รุ่นที่3 ซึ่งเปิดรับในเดือนสิงหาคมนี้ การเรียนการสอนของเราจะเน้น team teaching บรรยายและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยในหนึ่งวิชาจะต้องมีผู้บรรยายพิเศษจากภายนอกหนึ่งคน นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยที่ผ่านมาเปิดรับนักศึกษามาแล้ว 2 รุ่น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งผู้เรียนในหลักสูตรนี้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียน MBA เหมือนกัน คือต้องการเติมเต็มและต่อยอดความรู้เพื่อใช้ในการทำงาน

“เราจะมีการปรับพื้นฐานในวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบัญชี และภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เรียนก่อน เพราะมีผู้ที่จบมาจากหลากหลายสาขาวิชาที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานในวิชาเหล่านี้เพียงพอ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในการเรียนการสอนก็จะตำใช้ตำราเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนเพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอีกด้วย” ดร.หทัยกร กล่าวพร้อม ยังได้อธิบายถึงรายละเอียดหลักสูตรว่า

“ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจะเน้นด้านการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจของเราก็เน้นให้ผู้เรียนจบออกไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงพร้อมกับมีความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของการเรียนก็จะใช้กรณีศึกษา และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ เช่น ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม มาบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเรา ที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้เรียนแค่ในตำราเท่านั้น”

ดร.หทัยกร พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

นอกจากนี้ยังเน้นชั้นเรียนขนาดเล็ก ราว 30-35 คน เพื่อความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา โดยกำหนดการเรียนการสอนในช่วงบ่ายของวันเสาร์ และวันอาทิตย์เต็มวัน ไม่มีภาคค่ำ เป็นระยะเวลา 2 ปี ส่วนหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ จะมีทั้งภาคปกติกับภาคสมทบ

ที่ผ่านมา นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจ ส่วนคนที่มาจากที่อื่นก็เพราะทราบดีว่าราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงในด้านการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ อีกทั้งสถานที่ในการเรียนการสอนก็เดินทางไปมาได้สะดวก อยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจ รวมถึงคุณภาพการสอนที่คับแก้วของคณาจารย์ผู้สอนที่มีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจากแวดวงธุรกิจซึ่งล้วนแล้วแต่เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์

ส่วนบรรยากาศการเรียนการสอน จะเน้นให้ผู้เรียนได้อภิปราย นำเสนอ และได้วิเคราะห์ร่วมกัน จากทฤษฎีและกรณีศึกษาต่างๆ และกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วย โดยนักศึกษา MBA รุ่นที่ 1 เพิ่งเดินทางไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Gachon และโรงงานผลิตรถยันต์ บริษัทฮุนได ที่ประเทศเกาหลีใต้

ทั้งนี้หลักสูตร MBA ของที่นี่ จะเน้นการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาด้วยตนเอง โดยจะมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ผลตอบรับจากมหาบัณฑิตที่จบไปล้วนเป็นไปในด้านบวก เช่น ผู้เรียนรู้สึกว่าเกินความคาดหมาย เพราะไม่คิดว่าจะได้เรียนกับอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และจากการเรียนร่วมกันกับเพื่อนๆ ที่มีจบมาจากหลากหลายสาขาวิชาก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์และเติมเต็มซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก

แม้จะเพิ่งเปิดหลักสูตร MBA รุ่นที่ 3 แต่ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการเป็นผู้นําในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ก็น่าจะการันตีได้ว่า มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและประสบความสำเร็จในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชวนเรียนหลักสูตร MBA คุณภาพ ใจกลางกรุง

FYI

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้-10 สิงหาคม 2557

เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00 – 19.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 195,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีหนังสือรับรองการทํางาน (Recommendation) หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นแล้วว่าให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

**กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ ต้องผ่านเกณฑ์วัดผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กําหนด

**กรณีผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องได้รับอนุมัติปริญญาก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2287 9643 หรือ 081-286-5539,081-905-3316 และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) หรือกรอกรายละเอียดและส่งได้ที่ mba.rmutk@gmail.com หรือ warunee.s@rmutk.ac.th

————————————————————–

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook