You Are Here: Home » Admission, Local, PR, Programs Update, Scholarship » NIDA ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ ถึง 29 มิถุนายน 2557

NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

**สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบันส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุนสามารถเข้าศึกษาได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนวันเปิดภาคการศึกษา**

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภทจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานครั้งที่ 3/2557

เงื่อนไขการสมัคร Online : กรุณาชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2557 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!!!!!!

—————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook