You Are Here: Home » Inter, Scholarship » ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholars Awards (NZ-AS)

ทุน New Zealand ASEAN Scholars Awards (NZ-AS)

โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แก่ผู้สนใจชาวไทยจำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ แบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2558 นี้ สำหรับหลักสูตรปริญญาโท 4 กลุ่มสาขา มีรายละเอียด ดังนี้

 1. Agriculture Development ครอบคลุมการบริหารธุรกิจและการจัดการการเกษตร กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร ไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาชนบท
 2. Disaster Risk Management เน้นด้าน Emergency Management
 3. Private Sector Development ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การค้า พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารซัพพลายเชน รวมไปถึงสาขาการท่องเที่ยวและพลังงานหมุนเวียน
 4. Public Sector Management ครอบคลุมสาขาวิชากฏหมาย กระบวนการยุติธรรม บริหารรัฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขันเพื่อรับทุน

 • มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย อย่างน้อย 2 ปี
 • ต้องไม่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ หรือ สัญชาติออสเตรเลีย
 • ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมานับถึงวันสมัคร
 • ไม่เคยจบการศึกษาในสาขาเดียวกัน และระดับเดียวกันกับสาขาที่ประกาศรับสมัครหรือเทียบเท่า (ผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขานี้สามารถสมัครได้)
 • ต้องมีผลการเรียนปริญญาตรี ในระดับดี
 • มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) 6.5
 • สามารถเข้าศึกษาได้ในปีการศึกษาที่กำหนด และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทางสถาบันด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nzembassy.com/thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ Sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz หมายเลขโทรศัพท์ 02-254-2530 ต่อ 29

——————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook