You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » CEO MBA UTCC สร้างผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่

ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

CEO MBA UTCC

สร้างผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่

ด้วยเล็งเห็นว่า ในเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ มักจะมีผู้ประกอบการขนาดย่อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้มีการปรับปรุง ‘หลักสูตร CEO MBA’ ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการเป็น ‘CEO ในธุรกิจตัวเอง’ หรือผู้ประกอบการแห่งโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน

ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อธิบายถึงความโดดเด่นและความแตกต่างของหลักสูตร CEO MBA ที่ปรับปรุงใหม่ว่า จากเดิมที่ปรัชญาของหลักสูตร CEO MBA จะมุ่งเน้นที่การผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ ที่จะก้าวขึ้นเป็น CEO ที่ดี แต่หลักสูตรใหม่จะถูกปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ด้วยการใส่ความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มเข้าไป

“พอพูดถึงคำว่า CEO หลายคนมองว่าจับต้องได้ยาก เพราะส่วนหนึ่งเข้าใจว่าการเป็น CEO จะต้องอยู่ในบริษัทใหญ่ๆ บางส่วนก็มองว่า CEO คือตำแหน่งบนสุดขององค์กร กว่าจะก้าวไปถึงคงต้องรออีกนาน แต่เราต้องการทำให้ทุกคนมองมุมใหม่ว่า การเป็น CEO ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม เพราะคุณสามารถเป็น CEO ของบริษัทคุณเองได้ หลักสูตร CEO MBA จึงมุ่งที่จะสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษามากขึ้น เพื่อให้เขารู้จักที่จะลองผิดลองถูก โดยอยู่ภายใต้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง”

ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในมุมมองของ ผศ.ดร.กัญช์ สำหรับโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ความเป็นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญข้อแรก ได้แก่ การรู้จักเริ่มต้นธุรกิจแบบทีละน้อย (LEAN) ซึ่งก็คือ การรู้จักลองผิดลองถูกเป็น รู้ว่าจะทำอย่างไรให้การเริ่มต้นธุรกิจมีต้นทุนต่ำและความเสี่ยงน้อย แล้วค่อยๆ ลองผิดลองถูกและเรียนรู้ไปเรื่อยๆ

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้ว ผู้ประอบการจำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่อมา ได้แก่ ทักษะการบริหารจัดการข้อมูล และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างความแตกต่างและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

“เราจะต้องรู้จักหาข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็น เพราะข้อมูลสำคัญมากสำหรับธุรกิจยุคนี้ เราพยายามให้นักศึกษาตระหนักว่า ข้อมูลต่างๆ มีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องรู้จักหยิบมาใช้และวิเคราะห์ให้เป็น แล้วก็มองความแตกต่างและคิดนอกกรอบให้เป็น โดยเราจะใส่หลักการตลาดเข้าไป เพื่อทำให้เขาเข้าใจลูกค้ามากขึ้น”

ด้วยความเข้มข้นของหลักสูตร CEO MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.กัญช์ เชื่อว่านักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้จะกลายเป็น CEO ที่มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ โดยเป็น CEO ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นนักการตลาด และมีความคิดสร้างสรรค์

ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนจะประกอบทั้งด้านวิชาการ ได้แก่ การศึกษาทฤษฎีและคอนเซ็ปต์ต่างๆ และด้านปฏิบัติ หรือการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ผ่าน case study ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ, simulation ต่างๆ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจเสมือนอยู่ในสถานการณ์ธุรกิจจริง ตลอดจนกิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานในบริษัทห้างร้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทั้งนี้ หลักสูตร CEO MBA แบ่งเป็นสาขาวิชาให้เลือกเรียนได้หลากหลาย อาทิ กลุ่มวิชาการประกอบการ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารความเสี่ยงและประกันภัย และกลุ่มวิชาธุรกิจพลังงาน เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี มีช่วงเวลาเรียนยืดหยุ่นถึง 3 แบบ ได้แก่ ภาคปกติ คือ เรียนวันธรรมดา เช้า-บ่าย สัปดาห์ละ 3 วัน, ภาคค่ำ ในวันธรรมดา สัปดาห์ละ 3 วัน และภาคพิเศษ คือเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ด้วยจุดเด่นของหลักสูตร CEO MBA ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความเชี่ยวชาญของทีมอาจารย์และวิทยากรผู้สอน ประกอบกับความเข้มข้นของหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง ส่งผลให้นับตั้งแต่ปี 2547 ที่หลักสูตร CEO MBA ถูกพัฒนาขึ้นมา หลักสูตรนี้มีบุคคลสนใจเข้ามาเรียนแล้ว 10 รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ 300 คน และบางรุ่นมีจำนวนนักศึกษามากถึง 500 คน

“สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะศึกษาต่อปริญญาโท อยากให้มองหลักสูตรทั้งในเชิงวิชาการและเชิงการปฏิบัติทางธุรกิจ โดยหลักสูตรที่ดีต้องมีสมดุลทั้งสองด้าน และอยากให้พิจารณาไปถึงความเชี่ยวชาญของผู้สอน ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง ส่วนใครที่คิดอยากทำธุรกิจ หรือมีความฝันคือการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผมว่า หลักสูตร CEO MBA คือคำตอบ” ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ให้คำแนะนำเป็นการทิ้งท้าย

—————————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook