You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

MBA RMUTK

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

rmutk

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / Master of Business Administration

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) / Master of Business Administration (M.B.A.)

สถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จํานวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต

ระยะเวลา หลักสูตร 2 ปี

เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00 – 19.30 น. / วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภาษาที่ใช้เรียน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

วิธีการสอน สอนในภาคปกติและภาคนอกเวลา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 195,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยจัดการศึกษาสานสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 สาขาวิชา และในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

วิสัยทัศน์
คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้นําในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยี เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสําคัญของประเทศ ให้ดํารงอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความชํานาญและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูล และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อสร้างความพร้อมในการสื่อสารและปรับตัวเพื่อก้าวสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม

 • มีห้องเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การนําเสนอแบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ
 • มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • มีห้องค้นคว้าให้บริหารทั้งหนังสือ ตํารา เล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
 • มีเครื่องใช้สํานักงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
 • มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการศึกษา
 • เดินทางสะดวกเพราะอยู่ใจกลางเมือง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีหนังสือรับรองการทํางาน (Recommendation) หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นแล้วว่าให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
 3. กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ ต้องผ่านเกณฑ์วัดผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กําหนด
 4. กรณีผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องได้รับอนุมัติปริญญาก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 1 ปี

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร

 1. สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 2. สําเนาใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต
 3. สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาบัณฑิต/หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (สําหรับผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาบัตรในภาคเรียนสุดท้าย)
 4. หนังสือรับรอง (Recommendation)

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ อาทิ ผู้บริหารโรงงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
 2. ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจบริการ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ นําเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
 4. เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
 5. ผู้บริหารระดับ ด้านการตลาด การจัดการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 6. ที่ปรึกษาธุรกิจ ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

878 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2287 9643 หรือ 081-286-5539,081-905-3316 หรือ www.rmutk.ac.th หรือ www.bu.rmutk.ac.th

———————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook