You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) ม.พะเยา หลักสูตรป.โทคุณภาพใจกลางกรุง

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรปริญญาโทคุณภาพใจกลางกรุง

Eวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) ม.พะเยา หลักสูตรป.โทคุณภาพใจกลางกรุง

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.ในกำกับของรัฐ) ภายใต้วิสัยทัศน์ “Your Pathway to a Global Career” เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทคุณภาพใจกลางกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกสบาย ในราคาที่สมเหตุสมผล ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดนั่นคือ ‘วิชาการเข้ม วิชาชีพเยี่ยม’   

ดร.สันติธร ภูริภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้รายละเอียดว่า วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทที่กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 3  หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่หลากหลายแขนงอาทิ การสื่อสารการตลาด การตลาด การจัดการธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการพลังงานทดแทน  การจัดการสุขภาพ  และการจัดการธุรกิจการบิน  หลักสูตรที่ 2 คือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (MA) และหลักสูตรที่ 3 คือหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา (MEd) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาเอก อีก 2 สาขาคือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

ดร.สันติธร ภูริภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) ม.พะเยา

ดร.สันติธร ภูริภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) ม.พะเยา

นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้  ขณะเดียวกันก็มีอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาทิ ศาตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงศ์มณฑา เป็นต้น

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา มีสถานะเป็นคณะในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้สนใจศึกษาต่อที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่มหาวิทยาลัยได้ และเพื่อเป็นประตูแห่งโอกาสสู่อาเซียน  ปัจจุบันมีนิสิตที่หลากหลายอาชีพทั้งจากในแวดวงการศึกษาและแวดวงธุรกิจ

ดร.สันติธร ภูริภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) ม.พะเยา

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ดังนี้ คือ จบการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สำหรับผู้ที่จะศึกษาปริญญาโท และจบการศึกษาระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา สำหรับผู้ที่จะศึกษาปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีจำนวนมากและหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เน้นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมและติดอาวุธทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานคุณภาพทั้งภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน

ขณะเดียวกันยังยืดหยุ่นด้วยแผนการเรียนที่ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนแบบแผน ก.(ทำวิทยาพนธ์) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำวิจัยระดับสูงหรือผู้ที่ทำงานในสายวิชาการ และแผน ข. (ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง) เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายวิชาชีพทั่วไป ที่สำคัญผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนในหลักสูตรทั้งภาคค่ำวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ ให้ตรงกับวันเวลาที่สะดวกได้ และไม่กระทบต่อหน้าที่การงาน

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา ทำการเรียนการสอนที่ ชั้น 9 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS สถานีเพลินจิต) เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและทำการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์สำหรับปริญญาโท และสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์สำหรับปริญญาเอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2655 1100, 0 2655 1144,0 2655 1145 และ 08 1209 3928
www.cmbkk.up.ac.th

—————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook