You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » MBA CSCKU เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2557

MBA CSCKU

MBA CSCKU

โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557

  1. หมวดวิชาการจัดการ
  2. หมวดวิชาการบัญชีการเงิน
  3. หมวดวิชาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 22-30 พฤษภาคม 2557

ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557

เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

วัน เวลาเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 2 ปี

ติดต่อประสานงาน
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ห้อง 1-402 อาคารบริหาร ชั้น 4
เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร – นครพนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร: 0-4272-5042-6 ต่อ 1216,1706
โทรตรง: 0-4272-5019
โทรสาร: 0-4272-5020
E-mail: occnpb@csc.ku.ac.th
occsrpp@csc.ku.ac.th
mbasakon@hotmail.com

————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook