You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » อบรมหลักสูตรการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

อบรมหลักสูตรการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (รัชดา)

วิทยากร
คุณสุธาสินี  เกรียงศักดิ์พิชิต
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซีซีไอ)

ประสบการณ์การทำงาน :

 • หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์ และผู้ช่วยฝ่ายบริหารที่  มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เมืองโยโกฮามาประเทศญี่ปุ่น
 • วิทยากรรับเชิญให้กับองค์กรของภาคเอกชน  รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
 • หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)  จำกัด

หลักการและเหตุผล

การใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนจดหมายโต้ตอบ การนำเสนอบันทึกหรือรายงานต่างๆ ถ้าผู้เขียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมช่วยให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เชื่อมั่น และศรัทธา ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ขององค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนบันทึก จดหมาย และรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  สละสลวย เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

ผู้เข้าสัมมนา

เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานการประชุม การจัดทำบันทึกทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจ

วิธีการสัมมนา

การฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย ยกตัวอย่าง ทำแบบฝึกหัดเดี่ยวหรือกลุ่ม และการวิพากษ์งานเขียนของแต่ละกลุ่ม

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ

2. ขั้นตอนในการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

3. หลักการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ

 • การใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง
 • การเชื่อมคำและประโยค

4. การเขียนจดหมาย (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ )

 • รูปแบบของจดหมาย
 • หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ

5. การเขียนบันทึกข้อความ

 • รูปแบบของบันทึก
 • หลักการเขียนบันทึกทางธุรกิจ
 • หลักการเขียนบันทึกรายงาน

6. หลักการจับประเด็นเพื่อย่อความ/สรุปความ

7. การเขียนรายงานการประชุม

 • รูปแบบของรายงานการประชุม
 • หลักการเขียนรายงานการประชุม

ค่าสัมมนา

สมาชิก ITC 3,800 บาท     บุคคลทั่วไป 4,300 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
(หลักสูตรอบรมโดยITC ทุกหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้200%)

พิเศษ ! เลือกรับสิทธิ์ข้อ1ข้อใดการสัมมนาประจำหลักสูตร

 1. สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557รับทันทีส่วนลด 10% หรือ
 2. สมัครสัมมนา 4 ท่าน ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่าน ทันที!!

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณรุ่ง E-mail : itc.rung@gmail.com ; rung@itcitc.com
คุณก้องภพ E-mail : kongphop@itcitc.com
Tel. 02-1159890-92
Fax. 02-1159893
Web.: www.itcinnotraining.com

——————————————————-

อบรมสัมมนาอื่นๆ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MBA

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook