You Are Here: Home » PR, Programs Update, SEMINAR & EVENTS » PIM Open House for 2014 MBA Candidates

PIM Open House for 2014 MBA Candidates

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอเชิญท่านร่วมงาน PIM Open House for 2014 MBA Candidates เพื่อแนะนำหลักสูตร MBA ทั้ง 3 หลักสูตร อันได้แก่ Retail, Logistics และ Human Resource Management

การสอบชิงทุนการศึกษา และการสมัครเรียน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน Corporate University ของกลุ่มธุรกิจ CP All อย่าง “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”

ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-13.00 น. ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ 3-4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ (สำรองที่นั่งด่วน…ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กำหนดการ
09.00 น.      ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
09.30 น.      “Panyapiwat MBA แตกต่างอย่างไร”
10.00 น.      แนะนำหลักสูตร Panyapiwat MBA แต่ละสาขาวิชา โดยเหล่าคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์สายตรงในแต่ละสาขา พร้อมแนะแนวทางการสอน
12.00 น.      รับประทานอาหารร่วมกับเหล่าคณาจารย์ และศิษย์เก่า Panyapiwat MBA
13.00 น.      รับของที่ระลึกจากสถาบันฯ

สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ :

คุณเพชรไพลิน สายสุวรรณ

โทร. 0 2832 0416 แฟกซ์ 0 2832 0391

E-mail: petchpailinsai@pim.ac.th

————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

รวมหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) CMMU

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook