You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » หลักสูตร MBA Industrial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MBA Industrial Management

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MBA Industrial Management RU

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปศึกษาและดูงานต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษาได้  ดังนี้

mbaindustrial payment
วันและเวลาการบรรยาย

วิทยาเขตหัวหมาก : มี 2 Section (สามารถเลือกเรียนได้ 1 วัน)

 • Section 1 เรียนทุกวันเสาร์  เวลา 08.00 – 21.00 น.
 • Section 2 เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 08.00 – 21.00 น.

วิทยาเขตบางนา : มี 1 Section  เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 08.00 – 21.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มีดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือนอกประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรอง
 2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากการกระทำความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
 4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารโครงการ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

วิธีการรับสมัคร

 1. ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือข้าราชการ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา จะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด วัน เวลา และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. มหาวิทยารามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
 • ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การสอบสัมภาษณ์ – มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะพิจารณาผลการคัดเลือก ซึ่งเป็นเอกสิทธิของ มหาวิทยาลัยที่จะรับผู้ใดเข้าศึกษาต่อหรือไม่ การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ถือเป็นยุติ

download ใบสมัครเรียน รุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา) 

download ใบสมัครเรียน รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) 

สอบถามเพิ่มเติม

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Master of Business Administration in Industrial Management)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย(SKB) ชั้น 11 ห้อง 1111 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วิทยาเขตหัวหมาก : วันจันทร์ – วันศุกร์ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 11 ห้อง 1111 / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ อาคาร สวป. ชั้น 5 และ ชั้น 7

วิทยาเขตบางนา : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ณ อาคารพระมาศ (PRB) ชั้น 5 / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ อาคารอำนวยการ (ใหม่) ชั้น 3 และชั้น 4

โทรศัพท์ : 02-310-8941

โทรสาร : 02-310-8938

E – Mail : mba_nm@hotmail.com

website : www.mbaindustrial.ru.ac.th

————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook