You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA (ตอนที่9)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 9 : P)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 9 : P)

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T   U    V   W    X   Y   Z

P

Part-time student: นักเรียนที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตร คือลงหน่วยกิตไม่ครบตามข้อกำหนดของ Full-time student

Pass-fail: ระบบการให้เกรดที่นักเรียนจะได้รับผลการเรียน คือ ผ่านหรือตก โดยไม่ได้ระบุจำนวนคะแนนหรือตัวเลขเกรด

Ph.D.: A doctor of philosophy degree ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

Plagiarism: การขโมยความคิด คือการใช้คำพูด, ข้อเขียน หรือความคิดเห็นของบุคคลอื่น โดยทำเป็นผลงานของตนเอง โดยที่ไม่ให้เครดิตกับบุคคลนั้น ทางโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีนโยบายในการลงโทษเมื่อจับได้ที่แตกต่างกัน โดยการขโมยความคิดนี้มักเกิดขึ้นกับเอกสารงานวิจัย หรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย

Postdoctorate: การศึกษาหรือทำวิจัยสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเรียบร้อยแล้ว เรียกสั้นๆ ว่า postdoc

Prerequisite: วิชาบังคับก่อนการลงทะเบียนในรายวิชาที่สูงกว่าต่อไป

Priority date: เป็นวันที่ผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องยื่นใบสมัคร เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนแบบเต็มรูปแบบ เช่น สมัครเข้าเรียนพร้อมกับยื่นขอรับทุนการศึกษา และขอสมัครเข้าพักในหอพักของโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน หลังจากครบกำหนด Priority date ใบสมัครหลังๆ จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีๆ ไป หรือตามลำดับก่อน-หลัง

Private school: โรงเรียนเอกชนที่ควบคุมโดยองค์กรเอกชน หรือตัวแทนที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Probation: สถานะหรือระยะเวลาที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ หรือมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย จะต้องปรับปรุงผลการเรียน ถ้าไม่สามารถปรับปรุงได้อาจจะถูกให้ออกจากทางโรงเรียน บางครั้งนักศึกษาอาจได้รับ disciplinary probation คือการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต้องอยู่ในช่วงเฝ้ามองพฤติกรรม

Professional school: สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะเข้าไปฝึกอบรมหรือเข้าเรียนสายอาชีพเฉพาะด้านต่อไป เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์

Provost: เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายวิชาการของสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายทางการศึกษา และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

Public school: ตรงข้ามกับ Private school นั่นคือจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ติดตามคำศัพท์ Q– Z ได้ในตอนต่อไป

ที่มา : www.usnews.com

————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook