You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA (ตอนที่11)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 11 : T-W)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 11 : T-W)

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N

O     P     Q     R    S     T     U     V     W     X     Y    Z

T

Teaching assistant (TA): นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้มีหน้าที่ช่วยอาจารย์ในการสอนระดับปริญญาตรี โดยปกติจะช่วยสอนในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่ และมักจะได้รับค่าช่วยสอนที่เรียกว่า Assistantship

Thesis: วิทยานิพนธ์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาที่เป็นทางการเกี่ยวกับการวิจัยเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดทำขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

TOEFL (Test of English as a Foreign Language): เป็นการสอบวัดผลที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่หวังผลกำไร Educational Testing Service (ETS) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน สถาบันการศึกษาทั้งระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาต้องการให้นักศึกษาต่างชาติทดสอบ TOEFL และส่งผลคะแนนเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าเรียน

Transfer credit: การโอนย้ายหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาจะต้องตรวจสอบกฎกติกาต่างๆ ให้ดีก่อนการโอนย้าย เนื่องจากบางครั้งไม่สามารถโอนย้ายได้ทั้งหมด

Trimesters: ระยะเวลาของการศึกษาที่แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 3 เทอมเท่าๆ กัน ปกติแบ่งเทอมละ 10-12 สัปดาห์

Tuition: ค่าเล่าเรียน เป็นจำนวนเงินที่ทางสถาบันการศึกษาเรียกเก็บในแต่ละเทอม ซึ่งอาจคิดเป็นรายเทอม รายหน่วยกิต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม ค่าเล่าเรียนนี้ยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีก เช่น ตำรา ค่าห้องเรียน และค่าธรรมเนียมการบริการอื่นๆ

U

Undergraduate student / undergraduate studies: นักเรียนที่เข้าศึกษาในโปรแกรม 2 ปี หรือ 4 ปี ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

University: สถาบันการศึกษาระดับสูงที่เปิดสอนทั้งระดับ undergraduate และ graduate ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า school ก็ได้

V

Visa: เป็นตราประทับอย่างเป็นทางการที่อนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประเทศได้ ประเภท visa ของนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ คือ F-1 (student visa) และ J-1 (exchange visitor visa) การรับสมัคร visa นั้นจะต้องได้รับ I-20 จากสถาบันการศึกษาที่เราจะเข้าไปศึกษาต่อเสียก่อน ซึ่งจะจัดทำโดยอาศัยฐานข้อมูลจาก SEVIS database

W

Wait list: เป็นรายชื่อของนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับเข้าเรียน หากโรงเรียนนั้นมีที่ว่างเพียงพอ หลังจากนักศึกษาในกลุ่มแรกตัดสินใจจะเข้าเรียนหรือไม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักเรียนในกลุ่ม Wait list จะไม่ได้รับการรับประกันว่าจะได้เข้าเรียนหรือไม่

Withdraw: การถอนตัวจากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนหรือถอนตัวจากการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

Work-study: โปรแกรมการช่วยเหลือทางการเงินที่หน่วยงานรัฐบาลจะอนุญาตให้นักเรียนทำงาน part time ในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย โดยนายจ้างที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยปกตินักศึกษาต่างชาติจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม work-study

ที่มา : www.usnews.com

————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook