You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA (ตอนที่10)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 10 : Q-S)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 10 : Q-R)

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N

O     P     Q     R    S     T     U     V     W     X     Y    Z

Q

Quarters: ระยะเวลาการศึกษาที่แบ่งออกเป็น 4 เทอมเท่าๆ กัน เทอมละประมาณ 12 สัปดาห์ ปกติจะรวมภาคฤดูร้อนด้วย

R

Registrar: นายทะเบียน คือพนักงานของสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในเรื่องการลงทะเบียนของนักเรียนและการดูแลเรื่องการเก็บผลการศึกษา เช่น ใบเกรด เป็นต้น

Registration: การลงทะเบียนคือ การะบวนการที่นักเรียนเลือกและเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ กัน ระหว่างปีการศึกษา หรือในช่วงฤดูร้อน

Resident assistant (RA): เป็นผู้นำนักเรียนที่ทำงานในหอพักมหาวิทยาลัย และกำกับดูแลแก้ไขปัญหา รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในหอพัก โดยปกติ RA จะได้รับที่พักฟรีเป็นการตอบแทนแลกกับการทำงานให้กับหอพัก

Room and board: เป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่งที่ทางสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ หากนักศึกษาเลือกที่อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พักและอาหารการกินที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ด้วย

S

SAT: เป็นการสอบที่ได้มาตรฐาน บริหารโดย Educational Testing Service (ETS) ซึ่งเป็นการประเมินทักษะด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์

Scholarship: เป็นประเภทหนึ่งของความช่วยเหลือทางการเงิน โดยเป็นเงินให้เปล่าจากโรงเรียน บุคคล องค์กร บริษัท หน่วยงานการกุศล หรือหน่วยงานรัฐบาล เรียกอีกอย่างว่า grant

School: สถาบันการศึกษา ครอบคลุมไปถึงระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง เช่น มหาวิทยาลัย

Semesters: ภาคการศึกษาที่แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเท่าๆ กัน ประมาณ 15-18 สัปดาห์ บางสถาบันการศึกษาจะมีภาคฤดูร้อนระยะสั้นๆ นอกเหนือจากภาคการศึกษาปกติ

Senior: นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษานั้นๆ

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System): เป็นข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ใช่ในการติดตามนักศึกษาต่างชาติและนักวิชาการที่เข้ามาอาศัยในสหรัฐฯ เมื่อนักเรียนได้รับคำตอนรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ทางโรงเรียนจะส่งใบ I-20 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องการใช้ใน SEVIS นักเรียนจะต้องชำระค่าบริการ SEVIS แล้วนำหลักฐานการชำระเงินพร้อม I-20 ไปขอทำ visa ต่อไป

Social Security number: หมายเลขประกันสังคมจำนวน 9 หลัก ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่ออนุญาตให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลร่วมด้วย นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหรัฐฯ และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จะต้องสมัครเพื่อขอรับหมายเลขประกันสังคม ซึ่งจะต้องรายงานรายได้เพื่อการจัดเก็บภาษีต่อไป

Sophomore: นักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

Sorority: ชมรม เป็นองค์กรนักศึกษาสำหรับผู้หญิงที่ตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการทางสังคม วิชาการ การให้บริการชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกรีก (Greek system)

ติดตามคำศัพท์ T– Z ได้ในตอนต่อไป

ที่มา : www.usnews.com

————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook