You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตร XMBA ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โครงการปริญญาโท XMBA

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

XMBA TU

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร หรือ XMBA ได้รับการก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2528 โดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย จนถึงปัจจุบันมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศรวมทั้งหมดถึง 28 รุ่น มีสมาคมศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดให้คณาจารย์และศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่าย XMBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความสำคัญในโลกของธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตร XMBA เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปซึ่งมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ลักษณะเด่นของหลักสูตรคือเน้นการศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจไทยที่กำลังขยายกรอบการดำเนินงานไปสู่ระดับภูมิภาค จึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งในทางวิชาการและประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้เน้นหนักให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองและมีความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างถ่องแท้ และมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีทั้งนี้ XMBA เป็นหลักสูตรนอกเวลา (Part-time) ใช้เวลา 2 ปี มีการเรียนการสอนเน้นการใช้กรณีศึกษา (Case Studies) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงและวิทยากรที่เป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการฝึกการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์ผ่านการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation) เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงความท้าทายทางธุรกิจระดับโลกเช่น Google  Microsoft  Boeing และ Starbucks ฯลฯ และนักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เยี่ยมชมกิจการที่มีความโดดเด่นเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งมีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับประเทศ

ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

Master of Business Administration Program In Strategic Management (XMBA)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานหลังจบปริญญาจนถึงวันสุดท้ายของการสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2557

วันที่ 1 กันยายน 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557

รับสมัคร online ที่ http://gradreg.bus.tu.ac.th เท่านั้น

สมัครสอบ TU-GET http://litu.tu.ac.th/2012/index.php/th/litu-tests

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ http://xmba.tbs.tu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

E-mail : xmba@tbs.tu.ac.th

02-226-4509, 02-613-2227-8

www.xmba.tbs.tu.ac.th

———————————————–

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MBA

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook