You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 4)

มองอนาคต “MUIC”

สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเชีย

หลักสูตร Master of Business Administration Program in Business Modeling and Development (International Program) หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ หนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ล้วนเกิดจากการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่องค์กรทางธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะความรวดเร็วของเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลไปยังอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจของแต่ละ องค์กรธุรกิจ หากองค์กรธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ หรือไม่มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานก็จะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ Business Modeling and Development ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนำมาใช้ จึงเป็นหลักสูตรแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ที่จะนำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ตัวแบบหรือโมเดลธุรกิจอย่างลุ่มลึกและมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลนั้นจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับตัวขององค์กรโดยรวม เพื่อให้มีทิศทางหรือกรอบดำเนินงานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA in Business Modeling and Development วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “การเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโมเดลธุรกิจเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งของผู้บริหารสมัยใหม่ องค์กรธุรกิจในปัจจุบันจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวต้องมีรูปแบบหรือการคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดตรงนี้อยู่”

สิ่งที่ท้าทายผู้บริหารในยุคปัจจุบันมากที่สุดนั่นคือ การพัฒนาธุรกิจของตนให้เติบโต แข็งแกร่ง และยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจะต้องมีกับความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของกระบวนการตัดสินใจถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการแสวงหาช่องทางหรือโอกาสในการพัฒนาธุรกิจซึ่งเป็นวิถีของการขยายตัวทางธุรกิจ

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นอกเหนือจากการเข้าใจเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์และเข้าใจโมเดลทางธุรกิจแล้ว ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้โมเดลธุรกิจขององค์กรที่ประสบความสำเร็จนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ วิธีที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ที่เป็นเจ้าของโมเดลธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อผู้เรียนออกไปสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองก็ย่อมสามารถที่จะประยุกต์องค์ความรู้ ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนไปจนสามารถสร้างรูปแบบทางธุรกิจในแบบเฉพาะขององค์กรตนเองได้

การเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่หนักหน่วงและมีผู้เล่นหลายรายในเกมการแข่งขัน ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งต่างก็สรรหาสารพัดวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนนำนวัตกรรมหรือการคิดค้นสินค้าใหม่เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค เห็นได้ชัดกับหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวได้และก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทแถวหน้าประเทศ ดังนั้นการรู้จักปรับตัวและยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารงานในยุคนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นเรื่องสำคัญที่หลักสูตรบริหารธุรกิจจะต้องบ่มเพาะให้กับผู้เรียนให้มีความรอบรู้และมีทักษะหลายด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

MBA ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห์และมีทักษะที่ครอบคลุมในทุกด้านที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรในอนาคต โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และในความเป็น International Brand ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความหลากหลายของผู้เรียน ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับนอกจากทฤษฎีและการศึกษา Case Study จริงแล้ว โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะช่วยทำให้ผู้เรียนไทยเปิดโลกทัศน์ได้มากขึ้น เพราะเห็นวิถีชีวิต สภาพการทำธุรกิจในต่างประเทศที่ย่อมแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นเสมือนเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายมาไว้ในที่เดียวกัน และความหลากหลายนี้เองที่จะเข้าไปตอบโจทย์กับการทำธุรกิจในโลกโลกาภิวัตน์ที่หลอมรวมโลกทั้งใบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ หรือ Master of Business Administration Program in Business Modeling and Development (International Program) นี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างและการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ โดยจำลองจากสถานการณ์จริงในขนาดที่ย่อมกว่า เช่น การสร้างตัวแบบจำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางธุรกิจ ตัวแบบด้านการเงิน การตลาด และการจัดการต่างๆ รวมถึงการพัฒนาตัวแบบธุรกิจใหม่ๆ ในปัจจุบัน เพราะการแข่งขันในโลกธุรกิจจริงช่างท้าทายยิ่งนัก การสร้างแบบจำลองขึ้นมาก่อนการทำธุรกิจจริง น่าจะเป็นประโยชน์และมองเห็นมุมมองต่อการทำธุรกิจในด้านต่างๆ การนำสถานการณ์จริงในปัจจุบันมาประกอบการเรียนการสอนเช่นนี้เองจะยิ่งช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเข้าใจถึงภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจโดยนำข้อมูลที่มีอยู่ในมือมาวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ อีกทั้งนำไปต่อยอดหรือออกแบบแนวทางแก้ไขธุรกิจที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรของเราเน้นความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยทุกวิชาจะสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ในระดับปริญญาเอก ร่วมกับ guest speaker ที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในทางปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีมุมมองจากประสบการณ์จริง เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ฯ ทางวิทยาลัยนานาชาติจึงได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มี Memorandum of Understanding หรือ MOU กับวิทยาลัยนานาชาติ โดยผู้เรียนจะจ่ายค่าเรียนในอัตราเดียวกับที่เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้เรียนจะได้รับความสะดวกจากสถานที่ตั้งใจกลางธุรกิจของศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ บนถนนสาทร ภายในศูนย์ฯ เองยังให้บริการห้องค้นคว้าที่ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อ E-Database เพื่อการค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศนโยบายไทยเข้มแข็ง พร้อมอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 27,000 ล้านบาทเมื่อปีผ่านมา ควบคู่กับการต่อยอดด้วยโครงการ Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำให้มีการคาดการณ์กันว่า เปิดศักราชใหม่ในปีนี้เศรษฐกิจไทยจะคึกคักมาก จากการลงทุนต่างๆ จะเกิดขึ้นตามมา ผนวกกับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้เป็นที่แน่นอนว่าธุรกิจบริการทางด้านการศึกษาก็จะได้อานิสงส์จากการนี้ด้วย เนื่องจากเมื่อมีการขยายงาน ก็จะเกิดการขยายคนพร้อมไว้รองรับกับการขยายตัวที่เกิดขึ้น

แต่คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วเหล่าบรรดาสถาบันการศึกษาได้สร้าง Innovation อะไรไว้รองรับความเป็น Creative Economy บ้างหรือไม่ เพราะอย่างน้อยๆ การที่จะสร้างหลักสูตรขึ้นมาแต่ละหลักสูตรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีๆ ซึ่งนั่นหมายความว่า สถาบันการศึกษาต้องมองการณ์ไกลถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยๆ ก็ 2-3 ปีข้างหน้า

ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบทางธุรกิจ หรือ MBA in Business Modeling and Development ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงแนวคิดในการสร้างความแตกต่างทางหลักสูตรระหว่างหลักสูตร MBA in Business Modeling and Development กับหลักสูตรปกติธรรมดาในการเรียน MBA ปัจจุบันได้พอสมควร

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 1)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 2)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 3)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 4)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 5)

—————————————————-

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MBA-MM นานาชาติที่ MUIC

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

มหิดลอินเตอร์ เปิดสอน ป.โท การจัดการบริการนานาชาติ ที่สาทร

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook